Trygt arbeidsliv for alle

At flest mulig er i arbeid er vesentlig - for samfunnet og den enkelte. Den enkelte får bedre økonomi, høyere levestandard samt bedre helse og samfunnet får verdifulle bidrag til fellesskapet. Arbeidslivet må være preget av samarbeid, respekt, medbestemmelse, utjevning og anstendige arbeidsvilkår. Vi krever et arbeidsliv der faste og direkte ansettelser skal være normen og der vi kjemper mot sosial dumping.Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet og en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for arbeidstakeren. Arbeidsmiljøloven har blitt svekket de siste årene, og må styrkes.

Nei til privatisering og konkurranseutsetting

Å drifte velferdstjenester og infrastruktur av god kvalitet må være et offentlig ansvar med kompetente ansatte i faste, hele stillinger. Hovedargumentet for privatisering er at det fører til høyere kvalitet og at det er billigere. Dette er verken begrunnet eller realistisk. I lokalsamfunn med få, eller et begrenset antall, lokale tilbydere gir konkurranseutsetting rom for monopolister eller at anbud forsvinner til firma utenfor kommunen og den «lave prisen» blir fort høy ved neste anbudsrunde. Konkurranseutsetting og privatisering koster dyrt og gir ikke bedre tjenester.
Gevinsten som hentes ut er ofte dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Lønn til å leve av og en turnus å leve med

Det er viktig med arbeidsvilkår som gjør at flere kan stå lenger i jobb og jobbe heltid, og det må være mulig å jobbe til pensjonsalder uten å bli utslitt eller syk. I flere yrker innebærer turnusarbeidet skiftende arbeidstider, lite søvn og korte friperioder mellom vaktene. Ikke minst gjelder dette i helse og pleiesektoren der de ansatte ‘tåler’ dette for å ivareta pasientenes behov. Det er da en kortsiktig tankegang å forslå enda mer helgejobbing for å løse bemanningsproblemer. Lønnsnivået er en av de vanligste grunnene til at sykepleiere slutter i jobben. Derfor krever Norsk Sykepleierforbund en økning til minst 500 000 i lønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet. Lønn og turnus er viktig, både for å rekruttere og beholde sykepleiere, helsefagarbeidere og andre i turnusarbeid.

Lik lønn for likeverdig arbeid og utdanning

Likestillingsloven § 5 fastslår at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Det betyr i praksis at en sykepleier kan sammenligne seg med en ingeniør forutsatt at de jobber i samme virksomhet. Innenfor offentlig sektor regnes den enkelte kommune som samme virksomhet og staten regnes som en virksomhet. Også lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer og i 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn varierer etter sektor, næring, yrke, utdanningsnivå og alder, men forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. En effektiv oppfølging av retten til lik lønn for arbeid av lik verdi er viktig for å minske urimelige lønnsforskjeller.

Ja til lærerkompetanse! Nei til tilbakevirkende kraft!

Et flertall på Stortinget valgte sommeren 2015 å vedta nye kompetansekrav i norsk, engelsk, matematikk, tegnspråk og samisk. Kravene fikk tilbakevirkende kraft, slik at over 30.000 erfarne, utdannende lærere plutselig ble fratatt sin formelle yrkeskompetanse. På denne måten ilegges i realiteten erfarne lærere et flytteforbud – på papiret er alle nyutdannede lærere bedre egnet. Lærere har selvsagt flere ganger måttet forholde seg til nye kompetansekrav. Toårig lærerskole ble til tre, treårig til fire, fireårig til femårig master, men dette er første gang at nye kompetansekrav har fått tilbakevirkende kraft, det er uakseptabelt.

Nei til svart arbeid og sosial dumping

Sosial dumping og svart økonomi er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Arbeidslivskriminalitet tilsvarer er et ran av fellesskapets midler tilsvarende 28 milliarder kroner årlig – penger som kunne vært brukt på skoler, eldreomsorg, kultur, barnehager eller samferdsel.

I dag belønnes indirekte skatte- og arbeidslivskriminalitet hvis det i anbudskrav vektlegges pris sterkere enn kompetanse, seriøsitet, kvalitet og lønns og arbeidsforhold til de ansatte. Vi må slutte å handle med dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på fremtidens arbeidsplasser.

Bevar søndagen som fridag

For mange nordmenn er ikke søndagen mer hellig enn andre dager – i religiøs forstand. Men det som er viktig for de fleste av oss, er at vi har fri på noenlunde samme tidspunkter som familie, venner og andre vi omgås. Det gjør det mulig å ha et liv utenom jobben. Å ha fri når alle andre er på jobb har mindre verdi for de fleste av oss enn å ha fri når alle andre har fri. Derfor er det viktig å holde lørdags- og søndagsarbeid på et lavest mulig nivå.

Kysten til kamp – nei til strukturering i sjarkflåten under 11 meter

Nærings- og Fiskeridepartementet foreslår å innføre strukturering av båter under 11 meter. Over halvparten av landets vel 1900 fiskebåter er under 11 meter og 80 prosent av disse båtene befinner seg i Nord-Norge. Får forslaget flertall vil det føre til en kraftig nedbygging av sjarkflåten og kystsamfunn tappes for arbeidsplasser, eksempelvis i Vågan Kommune som er tredje størst i landet i antall båter i denne fartøygruppen, Flåten under 11 meter har lavest energiforbruk, lavest gjeldsgrad, høyest egenkapital, fisker med skånsomme redskaper, leverer god kvalitetsfisk og skaper aktivitet i kystsamfunn. Strukturering i denne flåten vil være et hardt slag mot bærekraft og rekruttering. Ungdom må fortsatt kunne bli fiskere uten å gjøre seg til gjeldsslaver på kvotekjøp!

Ingen oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Dette er den parolen som har samlet flest i de siste 1. Mai-togene i Svolvær. Den er lokalt forankret i fagforeninger, miljøbevegelsen og folk flest; vi ønsker ikke å sette de varige og bærekraftige verdiene som fiskerier, fiskeindustri og turisme representerer i fare.

Den har også internasjonalt perseptiv, ved å la oljen ligge viser vi solidaritet med folk i områder som står i fare, ja som allerede har måttet forlate sine hjem på grunn av klimaendringene som oljevirksomheten har et betydelig ansvar for. Det å la olja ligge er også en solidaritetshandling for framtida og generasjonene etter oss.

Stans tvangsreturer til Afghanistan

FN og andre aktører fraråder sterkt å returnere asylsøkere til Afghanistan. Ifølge FN har det aldri vært flere sivile som har blitt drept i Afghanistan, og sikkerhetssituasjonen blir stadig verre. FNs sakkyndigrapporter og andre kilder, dokumenterer at konflikten i Afghanistan har blitt verre de siste to årene, og at ingen del av landet kan betraktes som trygt. Vi støtter anbefalingene fra FN og kravene fra eksempelvis Amnesty om at norske myndigheter umiddelbart stanser all retur av asylsøkere til Afghanistan.

Anerkjenn den palestinske staten - boikott Israel

Israels folkerettsstridige skyting mot ikkevoldelige demonstranter i Gaza hver fredag siden 30. mars illustrerer på det mest brutale palestinernes situasjon: Fornedrelse og død. FN-organet UNWRA melder at Gaza vil være ubeboelig innen 2020. Det er med denne bakgrunnen at LO-kongressen, i likhet med Fagforbundets landsmøte, Sykepleierforbundet og mange flere har sluttet seg til den verdensomspennende BDS-bevegelsen (boikott, deinvester og sanksjoner), der målet er å legge økonomisk og politisk press på Israel inntil staten følger sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov.