Med et bakteppe av pandemihåndtering og strømkrise, der det har vært viktig for regjeringen å møte krisene med rettferdige politiske løsninger som skal hjelpe de som trenger det mest, er vi godt i gang med en politikk som skal forandre Norge til det bedre.

100 dager med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, gjør en forskjell, og vi har gjort grep som har tatt Norge i en mer rettferdig retning. På bakgrunn av Hurdalsplattformen og det vi har gått til valg på er arbeidet med å redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre, for vanlige folk i hele landet, godt i gang.

Arbeidsliv

I arbeidslivet er det gjort grep som sikrer arbeidstakeres rettigheter og sikkerhetsnett. Lovfesting av heltidsnormen, og styrkning av deltidsansattes fortrinnsrett, er svært viktige tiltak som sikrer et trygt og inkluderende arbeidsliv. Feriepengetillegget til arbeidsledige og permitterte er gjeninnført, og fra 2023 kommer en varig modell. Er du under arbeidsavklaring og ikke ferdig avklart, sikres du videreføring av arbeidsavklaringspengene. Vi ser behovet for en økt, målrettet satsning for en tettere oppfølging av unge ledige og NAV har fått 100 millioner til formålet, i tillegg til 1000 flere tiltaksplasser.

Samferdsel

Nordland er et ferge-fylke, og i 2022 har regjeringen satt av 1 milliard til å redusere fergeprisene på riks- og fylkesvegferger. Dette er en dobling av beløpet Solberg-regjeringen hadde avsatt i sitt budsjett. Også innen drosjenæringen er arbeidet startet med å få på plass en ny drosjepolitikk etter den feilslåtte drosjereformen som Høyre-regjeringen gjennomførte.

Barn og unge

Barn og unge er landets viktigste ressurs, og regjeringen vil utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygge barnefattigdom med en rekke målrettede tiltak. I 2022-budsjettet er det satt av 85 millioner til ferie- og fritidstiltak, utstyrssentraler og åpne møteplasser for barn og unge. Sammen med gjennomføringen av en kvalitetsreform i barnevernet er støtten til de statlige barnevernsinstitusjonene økt med 150 millioner. Dette skal blant annet sikre en hensiktsmessig organisering og gi de ansatte mer tid og tillit i møte med barna.

Samfunn og sikkerhet

For å sikre oss alle en trygg hverdag er det allerede opprettet 146 nye, faste politistillinger, og 11 av disse kommer i Nordland. I løpet av året vil det komme flere stillinger som følge av at politiet styrkes med 200 millioner i budsjettet for 2022. Påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er også styrket med 30 millioner. Dette er et viktig grep for å sikre de minstes stemme i samfunnet.

Økonomi

Når 82% av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt i 2022, sammenlignet med 2021, og alle med en inntekt under 750 000 får lavere inntektskatt, utjevnes forskjellene. Sammen med nedsatt makspris i barnehager, 12 timers gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger, økt brillestøtte til barnebriller, bedre pendlerfradrag, økt fagforeningsfradrag samt nedsatt elavgift, jobbes det effektivt med å gjøre hverdagen bedre for vanlige folk.

22. januar er vi 100 dager inn i regjeringsperioden, og en ny, og mere rettferdig kurs for Norge er godt i gang.