143 millioner kroner er satt av i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan til utbedring av farleder Svolvær – Raftsundet. Pengene skal blant annet sikre framkommeligheten langs flere trange områder langs leia.

Sjefingeniør Jarle Strand, ved staben for transport, havn og farled i Kystverket, viser til at det på strekningen er flere kryssende farleder og trange farvann med dybdebegrensninger som gjør det utfordrende å gjennomføre effektiv og trygg seilas i området.

– For å øke sikkerheten og framkommeligheten på strekningen er det planlagt utdyping på totalt 16 større og mindre lokasjoner, og 27 nye navigasjonsinstallasjoner gjennom montering av nye og bytte av eksisterende utstyr, skriver han i en e-post til Lofotposten.

Ti av de 16 utdypingstiltakene skal gjennomføres i Raftsundet og Vitjet, der dybden skal ned til ti meter. De resterende seks er lokalisert i Moldøra, og skal utdypes til syv meter.