A-krimsenteret i Nordland er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.

I løpet av 2022 gjennomførte A-krimsenteret kontroller på 55 serveringssteder i Nordland.

Ifølge en pressemelding ble både arbeidsavtaler, lønn i henhold til tariffavtaler og overtidsgodtgjørelse, føring av personallister og hvorvidt virksomhetene har innbetalt skatter- og avgifter til rett tid er kontrollert. I tillegg er stønadsforhold der arbeidstakere mottar ytelser fra NAV ettergått.

Halvparten

Oppsummert avdekket a-krimsenteret i løpet av fjoråret en rekke lovbrudd av varierende alvorlighetsgrad hos 1 av 2 virksomheter:

 Arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, mangelfull føring av personallister, grove brudd på arbeidstidsbestemmelser, og flere tilfeller der arbeidstakere ikke har fått allmenngjort lønn og overtidstillegg som de har krav på.

 Flere trygdemisbrukssaker, der arbeidstakere som mottar ytelser fra NAV har underrapportert eget arbeidsomfang og slik fått utbetalt mer enn de har rett på.

 Manglende innbetaling av skatter- og avgifter.

– Vi har over tid erfart at serveringsbransjen er utsatt for arbeidslivskriminalitet, og dessverre underbygger også kontrollene våre dette, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.

– Utnytter sårbare arbeidstakere

– Vi ser enkeltaktører som både stjeler fra velferdsstaten, ødelegger for de som driver seriøst i form av konkurransevridning, og ikke minst utnytter sårbare arbeidstakere. Vi påtraff utenlandske arbeidstakere med en daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder, uten å få lovpålagt hviletid, og som i tillegg jobbet svært mye overtid uten kompensasjon. Det ser vi svært alvorlig på, fortsetter han.

Også flere ungdommer fortalte om ugunstige arbeidsvilkår som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring.

– Ungdommen er framtidens arbeidskraft, som gjør det særskilt viktig at disse ivaretas og sikres et godt møte med arbeidslivet. De er gjerne også redde for å miste jobben eller å få dårlige referanser dersom de melder fra om kritikkverdige forhold eller stiller krav, sier Jacobsen.

– Følger bransjen tett

Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 2 600 000 kroner. I tillegg har de gitt overtredelsesgebyrer på til sammen ca. 130 000 kroner for den manglende føring av personallister.

– Dette bør være et tydelig signal til useriøse aktører om at regelverket skal etterleves. I tillegg til å følge opp alle avdekkede lovbrudd, kommer vi vil til å fortsette å følge tett med på restaurantnæringen i Nordland, sier Kolvereid Jacobsen.


Utfyllende resultater fra a-krimsenterets restaurantkontroller i 2022:

 Det er avdekket lovbrudd av varierende alvorlighetsgrad hos 60 % av de kontrollerte

virksomhetene.

 Det er registrert mange lange arbeidsdager i strekk uten hvile, med opp i 16,5 timers

daglig arbeidstid.

 Det kommer fram av timelister at arbeidstakere har arbeidet alle dager i en periode på 41 dager uten ukentlig hvile.

 Flere arbeidstakere har arbeidet svært mye uten overtidsbetalt. For flere arbeidstakere er timelønnen svært lav og langt under allmenngjort lønn for bransjen.

 Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 2.600.000 kroner.

 NAV vil utrede 14 saker for trygdemisbruk.