Jeg hadde brukbare skolekarakterer i geografi, men de siste dagers leserinnlegg fra ordfører og varaordfører i Hadsel har virkelig satt mine geografikunnskaper på prøve!

Men la meg først oppsummere historikken: Utredningen fra 2019 ga en klokkeklar og godt begrunnet anbefaling om å lokalisere basen til Tjeldsund/Lødingen. Prosjektgruppen var bredt sammensatt fra alle fagmiljøer innen Helse Nord og Luftambulansetjenesten, og hadde gjort en meget grundig vurdering av bl.a. flyoperative og medisinske forhold, i tillegg til flere års driftserfaring, som grunnlag for sin anbefaling. Ref. bl.a. Helsedirektoratets vurdering: «arbeidet med rapporten bærer preg av solid faglig tilnærming». Vi tar også med delkonklusjonen fra arbeidsgruppen om at basen bør: «ligge på sør-østre side av fjellrekken Hinnøya/Lofotveggen, ligge sør for Harstad og nord for Lødingen, IKKE ligge ved et sykehus eller i noen av byene, ha nærhet til E 10 /Hålogalandsveien».

Dette er altså et ambulansehelikopter som skal dekke Midtre Hålogaland, dvs regionene Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten. Det er Lødingen som er det geografiske midtpunktet i denne regionen, og fremstår som det gunstigste alternativet når det gjelder gjennomsnittlig flytider til alle sentra. Lødingen vil ha tilnærmet lik avstand til alle de 4 sykehusene som skal betjenes, og oppfyller kravet om at basen IKKE bør ligge ved ett av sykehusene. Når ordfører/varaordfører i Hadsel hevder at Stokmarknes ligger «midt i Midtre Hålogaland», så skurrer det altså opp mot mine geografiskunnskaper. Rapporten dokumenterer jo tvert imot at Stokmarknes har lengst gjennomsnittlig flytid for å kunne betjene øvrige steder.

Så vises det i et annet leserinnlegg til Fylkesrådets innstilling: Fylkesrådet anbefaler at ambulansehelikopteret plasseres i Vesterålen/Lofoten for å sikre befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet et likeverdig helikoptertilbud som resten av Nord-Norge. Jeg forstår det slik at personer fra Vesterålen har vært tungt inne i, - og medvirket til utformingen av denne innstillingen. Dette er altså gjort uten at fylkeskommunen har involvert andre berørte kommuner/regioner. Men det mest oppsiktsvekkende og skuffende er likevel påstanden om at plassering av basen på Stokmarknes vil gi et bedre tilbud til befolkningen nord for Saltfjellet, altså enn en base i Lødingen. Her skurrer det fullstendig med mine geografikunnskaper, makan til vås! Eksempelvis vil avstanden Stokmarknes-Innhavet være ca 80 km, og Lødingen-Innhavet ca. 50 km. Plassering på Stokmarknes vil dessuten gi svært dårlig dekning innover mot Narvik, Ballangen, og Tysfjord, samt langs E6 Hamarøy-Bjerkvik, og E10 gjennom Ofoten og opp mot Sverige. Nei, her er både Hadsel-ordfører og fylkesrådet på ville veier i sin geografikunnskap, og i argumentasjonen om at plassering på Stokmarknes vil gi bedre dekning for befolkningen nord for Saltfjellet. Man har rett og slett hoppet bukk over alle faglige vurderinger og tilrådinger. I tillegg har man skjult det faktum at Bodø har redningshelikopter (som inngår i Luftambulansetjenesten) som skal dekke hele Salten, nordover mot Hamarøy. Samt ambulansefly, som betjener Lofoten og Vesterålen via ikke mindre enn fire flyplasser!

Det er pekt på utilsiktede pasientstrømmer, spesielt når basen en periode har vært midlertidig plassert i nærheten av Harstad sykehus. Prosjektgruppens anbefaling om IKKE å legge basen i nærheten av et sykehus, ville vært et tiltak for å bøte på dette. Likevel så anbefaler Hadsel å legge basen nært Stokmarknes sykehus. Hvilke pasientstrømmer vil man få da?

Det er svært beklagelig om fylkesrådets innstilling som bygger på feil premisser skulle bli vedtatt i Fylkestinget, for da er det ikke lenger snakk om å gi likeverdige tjenester i HELE Midtre Hålogaland. Det er svært beklagelig at fylkesrådet kun har forholdt seg til Vesterålen, og ikke har involvert andre i denne saken.

Og det er beklagelig at fylkeskommunen nok en gang unnlater å støtte Lødingen, mens det de senere år er gitt betydelig både verbal og økonomisk støtte til andre kommuner/prosjekter i Vesterålssamarbeidet.