Avinor og Statens Vegvesen anbefaler ny storflyplass på Leknes, og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes. Anbefalingen ble torsdag oversendt Samferdselsdepartementet, og skal vurderes til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033. Om iverksetting anbefales politisk, vil det fremkomme av NTP som legges frem våren 2021. Anbefalingen av Leknes-alternativet kommer etter en lang og omfattende prosess, hvor Gimsøy og Leknes har vært de mest aktuelle alternativene for lokalisering av en eventuell storflyplass i Lofoten.

Avinor iverksatte værmålinger på Gimsøy første gang i april 2013 for å se om det ville være mulig å bygge en ny storflyplass mellom Leknes og Svolvær. Konklusjonen i november 2016 var at Gimsøy ikke ville få en værmessig tilgjengelighet som var god nok. Deretter startet Avinor startet i 2017 en omfattende regional analyse om fremtidens Lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, mens Statens Vegvesen parallelt har gjort en rekke konseptvalgsutredninger (KVU) i området, deriblant for strekningen Fiskebøl – Å, krysning av Hadselfjorden og krysning av Tjeldsundet.

I den siste utredningen har Avinor igjen utført værmålinger flere steder i Lofoten. I juni 2019 ble det avklart at Leknes var det eneste av alternativene i Lofoten hvor den værmessige tilgjengeligheten for å bygges storflyplass var god nok. Senere samme høst ble det også klart at Leknes-alternativet kom gunstigst ut samfunnsøkonomisk av de tre alternativene prosjektgruppen jobbet videre med. De andre alternativene har vært storflyplass på Skagen og tunnel under Hadselfjorden, og utvidet satsing på bedre vei til Evenes.

Betydelig kortere vei mellom Leknes og Svolvær og ny storflyplass, vil utvilsomt gi mange nye muligheter for innbyggere og næringsliv i Lofoten. Veiene våre er ikke dimensjonert for trafikken vi nå har, og som utredninger viser vil øke ytterligere i årene som kommer. Med 20-25 minutters innkortning av veien, vil det også legge til rette for mer samarbeid i regionen, og i større grad felles bo- og arbeidsmarked. Det tror vi også vil gjøre Lofoten mer attraktivt for tilflyttere, ikke bare besøkende. Selv om en ny flyplass kan gi særlig reiselivet nye muligheter, vil det forhåpentligvis også gi et bedre tilbud for innbyggerne i Lofoten som kan komme seg raskere og billigere til Oslo med direkteforbindelse.

Mange har snakket om hvor viktig det er at vi i Lofoten står sammen og taler med en stemme for å kunne nå frem og bli prioritert av politikerne, som det nå er opp til. En felles positiv uttalelse fra Lofotrådet, og forbrødring i næringsforeningene i Vågan Næringsforening og Vest-Lofoten Næringsforening som møtes torsdag kveld, er en god begynnelse. Men der man har sett at stadig flere stiller seg positiv i Vågan, kom det i høstens valgkamp klart frem i Vestvågøy at flere enn tidligere er skeptisk til en stor flyplass på Leknes. Og en storflyplass vil utvilsomt også kunne ha negative konsekvenser. Det vil kreve inngrep, og det er tett på Leknes sentrum. Er stemningen i vertskommunen lunken, kan det bremse prosessen videre.

Ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet Remi Solberg er uansett inne på noe viktig, når han sier at veien videre ikke er en «walk in the park». Det er Samferdselsdepartementet som nå skal gjøre sine vurderinger, og avgjør om prosjektet når opp og får prioritering i NTP.

Anbefalingen fra Avinor og Statens Vegvesen er en viktig milepæl for samferdsel i Lofoten. Men det gjenstår nå et stort stykke arbeid for å få gjennomslag for en slik satsing. Prosjektet er beregnet til å koste totalt 6,4 milliarder. Det er en stor investeringer, og Lofoten må nå opp i konkurranse med andre prosjekter. Jobben som nå skal gjøres politisk fremover blir avgjørende.

Les også: Uten en større flyplass i Lofoten vil det gi enda større lekkasje til Evenes når ny vei dit er ferdigstilt

Les også: Leknes til finalen