Våren 2015 ba Kystverket om å få flyttet deponiet for massene fra havneutbyggingen på Napp til Osen. Flakstad kommune hadde året før fullført reguleringsplan for det opprinnelig planlagte deponiet på nordsida av havna.

Da kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune undersøkte området, fant de at to kokegroper fra jernalderen var ødelagt. Den ene ble anslått til å være fra 300 år før Kristus, den andre fra år 0. Befaringen endte med at fylkeskommunen beordret stopp i deponeringen av masser, samt politianmeldte Flakstad kommune, Kystverket og den danske entreprenøren Per Aarsleff AS.

Nå har Salten politidistrikt gitt kommunen et forelegg på 30.000 kroner. Kommunen betaler, men mener forelegget aldri burde vært gitt.

– Burde veiledet

– Vi aksepterer forelegget etter samråd med advokat, for å unngå mer bruk av tid og penger i saken. Men vi er uenig i vurderingen fra fylkeskommunen, sier nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen.

Han mener Flakstad kommune handlet i god tro ut fra dialog med blant Nordland fylkeskommune. Så snart spørsmålet om ny plassering av deponi ble tatt opp, tok kommunen kontakt med ulike regionale fagmyndigheter, inkludert kulturminneavdelingen i fylkeskommunen.

«Vår mening er at fylkeskommunens kulturminneavdeling fikk tydelig varsel om oppstart av videre planarbeid gjennom epost og dialog mars 2015. Dersom fylkeskommunen måtte ha et formelt varsel om planstart, burde Flakstad kommune fått tydelig informasjon om dette».

Han mener regionale myndigheter har et ansvar for å veilede i saker der det kan foreligge uklare faglige og praktiske prosesser.

«Et tydelig råd og litt fleksibilitet hos fylkeskommunen kunne løst denne saken på en grei måte, all den tid det var klart at både Kystverket, entreprenøren og kommunen var under press for å finne ei god og rask løsning for miljødeponiet, mener Hansen.

Fylkesarkeolog Tor Kristian Storvik mener politiets forelegg viser at det er begått brudd på Kulturminneloven.

– Vi skal besvare kommunens brev. Men vi mener vi har handlet i tråd med våre retningslinjer i denne saken. Det er gjort store inngrep i området, og legger til at det uvanlig at fylkeskommunen politianmelder kommuner på grunn av saksbehandlingsfeil.

Arbeidet med utbedringen av Napp havn ble avsluttet før påske.