Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsplasser i Austre Vågan og dispensasjon fra arealplanen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Austre Vågan Innbyggerforening og Storfjell Bygdelag har de siste ukene vært vitne til at Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vendt tommelen ned for Nordlaks søknad om dispensasjon i forbindelse med utbygging av bedriften på Pundslett i Austre Vågan.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark begrunner det med hensynet til reindriften, mens Statsforvalteren i Nordland trekker inn flere forhold som Vågan kommune har vært med på å gi innspill til. I avslaget fra Statsforvalteren i Nordland heter det, og vi siterer:

«Kommunens oversendelse beskriver en rekke forhold som bør avklares, blant annet knyttet til avkjørsler, støy til omkringliggende boliger, fritidsboliger og friluftsområder og hvordan aktiviteten vil påvirke reindriften. Vi er enige med kommunens vurdering om at uklare forhold taler for at hensynene bak plankravene blir satt til side.»

Slik vi forstår det er det Vågan kommune som har vært kilden til de problemstillingene som Statsforvalteren har sluttet seg til, og konkludert med at ny arealplanprosess er nødvendig for saksbehandlingen.

Vi spør hva som er endret etter at bedriften søkte å utvide utfyllingen fra 5000 til 7000 kub.m? I praksis betyr det at utfyllingen blir bare litt større innenfor tildelt område. Nordlaks ble jo tidligere gitt dispensasjon på utfylling av området med 5000 kub.m.

Nei, dette føyer seg bare inn i rekken av alle avslag på etablering av nye tiltak og arbeidsplasser i Austre Vågan den siste tiden: Avslag ble mottatt for etablering av nytt reiselivsanlegget på Rødsand, og avslag ble mottatt for utbygging på Årstein for Årsteinfestivalen. I tillegg må det nevnes at Nordlaks fikk avslag på ønske om å strekke landstømkabel til oppdretts-anlegget i Kalvhaupollen. Avslaget kom fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark med begrunnelse i hensynet til rein.

Alle tiltak får tommelen ned med begrunnelse i plankravene listet i kommunens arealplan med hensyn til strandsone, fugler, dyreliv, rein (som slett ikke skal være på innmark), støy, avkjøringer etc etc.

For hva er en arealplan, og hvordan oppfatter de fleste kommuner bruken av den? Vi siterer en kommunepolitiker i Sortland som sier det slik:

«En arealplan er ikke et dokument som skal behandles som et sakrament. En arealplan er et dokument som den enkelte kommune skal bruke som et styringsinstrument for bruken av kommunens arealer.

Den enkelte kommune skal kunne gi dispensasjon for bruken av et bestemt område, uten at det oppfattes som helligbrøde at nevnte område blir nyttet til et annet formål og på en annen måte enn det som opprinnelig var bestemt i arealplanen.

Alle og enhver har adgang til å søke dispensasjon fra en arealplan. Denne adgangen blir benyttet i stor monn. Av privatpersoner, av næringslivet og også av offentlige organer.

Dette har en enkel forklaring. En arealplan er en ferskvare. En ferskvare som i mange tilfeller er utdatert nesten før den er vedtatt. Hvis planen ikke skal bli en tvangstrøye, er man avhengig av å kunne dispensere. Man får ingen utvikling, og som ikke minst vil hemme næringsutviklingen.

Å innvilge en dispensasjon fra arealplanen, innebærer på ingen måte at politikerne har abdisert når det kommer til arealbruk. Tvert imot så er det fortsatt politikerne som bestemmer hva arealene på land og sjø skal kunne benyttes til.

Nordland er landets fremste oppdrettsfylke. Vi har kommet dit av mange grunner. Men en viktig grunn er at kommunene har vært positive til å innvilge dispensasjoner fra vedtatte arealplaner. En lang rekke oppdretts-lokaliteter er blitt klarert med dispensasjoner. Det har forståelig nok ikke vært mulig for kommunene å oppdatere sine arealplaner like fort som utviklingen i havbruksnæringen. Men gjennom dispensasjoner har kommunene likevel klart å legge til rette for at Nordland kan trone på landets oppdrettstopp.»

Vår oppfatning er at Vågan kommune bruker arealplanen som en tvangstrøye som stopper all utvikling i Austre Vågan. Dette betyr i praksis og slik vi oppfatter det: Austre Vågan skal bygges ned! Uten etablering av nye tiltak og arbeidsplasser vil det på sikt ikke være befolkningsgrunnlag for hverken skole eller butikk og bygda vil dø ut.

Dette synes å ha vært planen på strategisk nivå i Vågan kommune i mange år, og de får god koordinert hjelp fra Statsforvalterne.

Det er ellers ingen logisk forklaring på alle avslagene. Kanskje Austre Vågan ligger for perifert til og bare en beklagelig utgiftspost i kommunens regnskaper?

Nordlaks har selvfølgelig ikke tid til å vente på en avklaring i en ny arealplanprosess for området samt reindriftens rettigheter på Pundslett. Dette kan ta år, og når svaret endelig kommer kan det være negativt. Og som en konsekvens kan det bety at utbyggingen på Pundslett blir skrinlagt for godt, noe som på sikt vil true resten av aktiviteten på Pundslett og mer alvorlig - grunnlaget for bosettingen i Austre Vågan også.

Kommentarer til denne saken