Utdanningsforbundet Vestvågøy er urolige for fremtida til Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal. Innstillingen til vedtak fra Fylkesrådet til Fylkestinget om å se på alternative måter å drifte sikkerhetssenteret på skaper uro hos ansatte, elever, kunder og lokalsamfunn. Forslaget fremstår som ullent og upresist, og gjør at man stiller seg spørsmål ved fremtida til sikkerhetssenteret.

Sikkerhetssenteret, som ble oppgradert i 2015, fremstår i dag som et nytt og moderne senter som yter gode tjenester til flere ulike interessenter som elever ved videregående skoler, eksterne kunder og ei fiskerinæring som er særs viktig for regionen. Noe som kommer tydelig frem i alle evalueringer som gjøres av de ulike tilbudene som sikkerhetssenteret tilbyr.

Sikkerhetssenteret er i stor grad selvfinansierende gjennom inntekter som OPUS Lofoten tilfører via sin kursvirksomhet. Sikkerhetssentret har sågar tilført Nordland Fylkeskommune inntekter. Allerede vedtatte investeringer for 2021 gjør at det også er et begrenset fremtidig behov for investeringer. Det er derfor underlig at Fylkeskommunen vil gi fra seg dette og påføre seg selv utgifter gjennom å sette bort sertifisering av fremtidige fiskere.

Sikkerhetssenteret inngår sammen med den videregående fiskerifaglige utdanningen og den maritime fagskoleutdanningen i et unikt og helhetlig maritimt kompetansemiljø. Samlokaliseringen av den videregående opplæringa og sikkerhetsopplæringa på kaia på Gravdal, gjør at de nyter godt av hverandres kompetanse i det daglige. Det er høy kvalitet på den opplæringa som gis av de ansatte ved senteret og de får gjennom evalueringene særs gode skussmål for den jobben de gjør. For Utdanningsforbundet Vestvågøy fremstår det som underlig at fylkeskommunen ikke lenger vil ha denne kompetansen under sine vinger. Samtidig frykter vi at det gode fagmiljøet som er bygd opp over år vil pulveriseres.

Fiskeryrket har lange og stolte tradisjoner i vår region. Fiskerne bidrar med store inntekter til samfunnet nå og spås å være en vekstnæring inn i framtida. Da trenger vi gode rammeforhold for blant annet sikre rekruttering og god opplæring til yrket. Utdanningsforbundet Vestvågøy er bekymret for at politikerne ikke ser verdien sikkerhetssenteret har i dette. Tvert om så kan det oppfattes som at de ikke er så opptatt rekrutteringen og viktigheten av yrket.

Gitt dette mener Utdanningsforbundet Vestvågøy at Nordland fylkeskommune fortsatt må eie og drifte Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal. Vi ber derfor fylkespolitikerne om å fatte et vedtak som sikrer kvalitet og forutsigbarhet gjennom fortsatt fylkeskommunal drift.