I løpet av den knappe uken deltok hun blant annet i paneldebatt på Ramberg Resort på Ramberg om kirkens stilling, felles visitasgudstjeneste for Flakstad og Moskenes, kulturkveld i Moskenes, og møte med ledelsen i Flakstad kommune.

I 2017 skilte kirke og stat lag. Dermed ble visitasen i Flakstad den første der kommunen og kirken møttes som to selvstendige parter. Staten skal fortsatt gi tilskudd til prestetjeneste og kirkens virksomhet, mens kommunene skal gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, inkludert drift, og vedlikehold av kirkebygg og gravplasser.

- Det ble diskutert samarbeid med gjensidig erfaringsutveksling. Kirken og kommunen uttrykt felles enighet om at samarbeidet lokalt mellom sogneprest, fellesrådet og kommunen fungerer godt. Behov for å utvide gravplassene er noe det jobbes med, forteller ordfører Trond Kroken i etterkant av visitasen.

Ifølge oppsummeringen var biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme generelt fornøyd med det kirkelige arbeidet i Flakstad og Moskenes og at kirkebyggene er i bra stand. Biskopen tok også opp at medlemstallet på landsbasis er synkende.

- Hålogaland har høyest andel medlemmer av kirken i forhold til innbyggere, samtidig som medlemstallet også i Flakstad og Moskenes går ned. Dette skyldes færre barn som døpes. Biskopen mener det er viktig for kirken å ha fokus på de unge i tiden framover, oppsummerer Flakstad-ordføreren.