«De Grønne vil ha distriktene med på det grønne skiftet, men på de premissene som distriktene setter.»

Slik heter det så smukt på side 38 i Miljøpartiet De Grønnes alternative Transportplan for perioden 2022-2033.

I et vedlegg til planen viser De Grønne hvordan denne viljen til å handle på distriktenes premisser skal omsettes i praksis i vår landsdel:

· Hålogalandsvegen skal ikke bygges

· Ny E 6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold skal ikke bygges.

Hålogalandsvegen

I regjeringas forslag til Nasjonal Transportplan fra i vår kan vi lese følgende:

«Strekningen E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt har dårlig geometri, bratte stigninger og smal vei. Deler av strekningen har redusert fartsgrense på grunn av bebyggelse tett langs veien. Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km. Reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 40 minutter. Prosjektet omfatter bygging av totalt 82 km tofelts vei. Utbedring av eksisterende E10 fra Fiskefjorden til Kåringen inngår også i prosjektet.»

Det er vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Oppstart antas å kunne skje neste år. Kostnadsramma er 9,2 milliarder kroner.

E 6 i Sørfold

I den samme transportplanen omtales E 6-prosjektet i Sørfold slik:

«Eksisterende E6 mellom Megården og Mørsvikbotn har 16 veitunneler og generelt lav standard. Tunneler er trange og tilfredsstiller ikke tunnelsikkerhetsdirektivet. Strekningen har bratte stigninger og ved stengninger er omkjøringstiden elleve timer. Formålet med prosjektet er redusert reisetid, økt tunnelsikkerhet og økt samfunnssikkerhet. Ny E6 (45 km) vil redusere reisetiden med 25 minutter og redusere omkjøringstid ved stengninger til under en time.»

For dette prosjektet var reguleringsplanen klar allerede i 2016. Prosjektet ligger inne i den vedtatte Nasjonale Transportplanen med en kostnadsramme på 9,6 milliarder kroner.

De Grønnes begrunnelse

Da Stortinget behandla Hålogalandsvegen i vår, hadde De Grønnes stortingsrepresentant Per Espen Stoknes følgende begrunnelse for partiets skroting av disse to prosjektene:

De Grønne ville «bygge moderne jernbane til Harstad og Tromsø og ta bedre vare på de veiene vi allerede har – før vi strør milliarder over nye gigantveiprosjekter, som ikke løser behovene for verken folk, næringsliv eller klima.»

I sin egen verden

Det er smått uvirkelig at De Grønnes stortingsrepresentant fra Oslo evner å omtale disse to prosjektene på en så nedlatende måte. Påstanden om at det «strøs» milliarder over nye gigantveiprosjekter kan man kanskje le av. Men når De Grønne i tillegg hevder at prosjektene ikke løser behovene verken for folk næringsliv eller klima, kan man virkelig begynne å lure på hvilken klode partiet befinner seg på. Og dette skjer i et politisk parti som holder seg med en nestleder og stortingskandidat fra Harstad – Kriss Rokkan Iversen.

Stortingsbehandling

Da Stortinget 10. mai i år behandla Hålogalandsvegen, var det heldigvis større edruelighet hos de andre representantene som hadde ordet.

Høyres Hårek Elvenes var klar i sin tale:

«Som sortlending, som har kjørt veistrekningen fra Evenes til Sortland mange, mange ganger og tidvis med hjertet i halsen, er dette en stor dag, at Stortinget nå vedtar at denne veien skal bygges. Dette er den viktigste samferdselsutbyggingen i Vesterålsområdet siden bruene forsvant på 1970-tallet.»

Det samme var Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal:

«Jeg kan, i likhet med forrige taler, slutte meg til at det å tro at vi skal klare oss helt uten å ha ordentlige europaveier i Nord-Norge, men bare ha tog, blir en illusjon. Jeg kjørte denne veien senest for en uke siden. Det er med hjertet i halsen man møter fisketransportene på denne veien, fordi den er så smal, fordi den er så svingete og ikke er bygd for den transporten vi har i dag.»

Og SVs Arne Nævra hadde denne beskjeden til De Grønne:

«Jeg er ikke i tvil om at denne veien er helt avgjørende viktig. Dette har vært kjempet for i lang tid, og jeg synes det er synd at kollegaene i slektskapet MDG kommer med et slikt forslag. Jeg synes det er direkte dumt, for jeg tror heller ikke de tjener på det.»

Vern av «gruvesjaktene» i Sørfold

NRK-Nordland hadde i 2013 en nyhetsartikkel om vegstrekninga i Sørfold med de 16 tunellene:

«Langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll kjører den store, tunge melkebilen fra Tine inn i en av de 16 tunnelene i nordlandskommunen Sørfold. Der vil han helst slippe å møte andre kjøretøy.

– Tunnelene gjennom Sørfold er altfor smale og lave. Det går på sikkerheten løs. Når to vogntog møtes må vi stanse helt opp. Om sommeren når E6 er full av bobiler, må vi stoppe helt opp mot 50 ganger på denne strekninga.»

Langtransportsjåføren beskreiv tunellene som gruvesjakter.

For Miljøpartiet De Grønne er gruvedrift et fy-ord. Det vil ikke partiet vite av. Nestlederen Kriss Rokkan Iversen poserte nylig sammen med lenkegjengen i Repparfjord. I stedet vil partiet verne gruvesjaktene i de mange tunellene i Sørfold.

Det er sikkert mulig å finne argumenter for å stemme på Miljøpartiet De Grønne for folk i Nord-Norge. Men for deg som er opptatt av å skaffe landsdelen trygge og gode veger, er det all mulig grunn til å velge et anna parti.