Lofotposten har flere ganger skrevet om misnøye i Steinfjorden i Borge over at arealplanen setter stopp for flere yngre som ønsker å bosette i bygdene. Fredag ble frustrasjonen lagt fram for stortingsrepresentantene fra Sp, Per Martin Sandtrøen (Innlandet) og Siv Mossleth (Nordland) av varaordfører Anne Sand (Sp) og kommunepolitiker og medlem av Steinfjorden bygderåd, Svein Hansen.

– Fleksibilitet

Bøygen for noen av byggesakene er kommunens egen arealplan som ble vedtatt i 2020. Den tillater ti nye boliger i spredtbygde områder i året, og da innenfor områder som er lagt ut til boligområder i planen. Problemet er at folk som vil slå seg ned i bygdene foretrekker andre tomter enn de planlagte.

De som søker dispensasjon får enten avslag hos kommunen eller Statsforvalteren i Nordland med begrunnelsen at tomtevalget strider mot den ferske arealplanen. Anne Sand etterlyser muligheten til større fleksibilitet hos kommunen når det viser seg at politikernes vedtak ikke treffer med folks ønsker.

– Vi har en fersk plan, men planen ser ikke inn i krystallkula. Et eksempel er Steinfjorden, som har blomstret de senere årene. Flere unge har flyttet hit og overtatt hus etter eldre som har flyttet ut. Det selges hus for opp til 4,5 millioner kroner i bygda. Det forteller noe om interessen for å bosette seg her. Nå er det mangel på hus, og flere vil bygge.

Nei til dispensasjon

Søknader om dispensasjon avslås som regel med henvisning til arealplanen. Nylig omgjorde Forvaltningsutvalget et administrativt avslag. Dispensasjonen ble ikke godkjent av statsforvalteren, med henvisning til arealplanen og hensynet til jordvern.

– Beskjeden er at søkerne må vente til rullering av arealplanen. Mange har ikke tid til å vente i to–tre år, de trenger svar nå. De statlige retningslinjene begrenser muligheten til å rekruttere flere til bygdene, mener Sand.

Sammen med Siv Mossleth har Per Martin Sandtrøen gjort seg kjent med Lofoten og Vesterålen på turen. Han er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, og mener innspillet fra partikollegene på Vestvågøy er i tråd med det regjeringen har nedfelt i Hurdalsplattformen.

– I erklæringen er det slått fast at regjeringen skal legge til rette for mer boligbygging i spredtbygde strøk. For Sp er dette et vesentlig politikkområde. Over mesteparten av landet har staten snevret inn muligheten for boligbygging i distriktene. Det er på tide å gi kommunene mer handlefrihet. Dette blir et viktig arbeid for regjeringen framover. Blir det for mange hindringer for boligbygging i bygdene, bidrar vi til sentralisering. Det er det motsatte av vår politikk, sa Sandtrøen og understreket at en forutsetning er at bygging ikke går ut over jordvernet.

– Husbanken er for streng

– Det gjør det ikke her. Tomtene som er ønsket tar ikke dyrka jord. Vi er avhengig av tilflytting, og begrensningene bidrar ikke til vekst, sa Svein Hansen.

Anne Sand oppfordret partifellene til også å se på Husbankens regler for å delta i finansieringen av boliger i bygdene.

– Vi registrerer at det har vært innstramminger, blant annet har kravet til egenkapital gått opp. Det bidrar heller ikke til bolyst i distriktene.

– Blir kravene for strenge er det også en oppskrift på sentralisering. Vi ønsker å bruke Husbanken til boligbygging også i bygdene, sa Sandtrøen.

Les også: - Blir møtt med argumenter om at bosetting utenfor sentrum vil medføre mer klimautslipp