Gå til sidens hovedinnhold

- Sats på tettstedene i Vestvågøy

Roger Jensen

Leder Borg / Liland velforening

Borg

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Borg/Liland velforening (BLVF) er glad for at kommunen er kommet på et godt spor når det gjelder kommuneplanarbeid. Vi er også veldig godt fornøyd med at bred medvirkning er satt i høysetet.

For vår del anser vi f.eks. disse formuleringer i høringsforslaget for å være et svært godt utgangspunkt for det videre arbeid:

• «Planmessig utvikling av tettstedene Gravdal, Ballstad, Stamsund og Bøstad tilpasset stedenes egenart og skala» (om by- tettsted- og bygdeutvikling på s. 10)

• «Arealstrategien skal først og fremst legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel, men også fungere som føringer for plan- og byggesaks-behandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt fremtidig sentrumsplan for Leknes. Prinsippene for Leknes by skal også ligge til grunn for utviklingen av tettstedene Gravdal, Ballstad, Stamsund og Bøstad, men da tilpasset stedenes egenart og behov» (om kommuneplanens arealdel s. 23)

Med dette som utgangspunkt vil BLVF komme med følgende innspill:

Vi ser at en stadig større elevmasse konsentreres til Leknes skole. Vi er klar over og har stor forståelse for at veldig mange moderne mennesker ønsker å bo sentralt. Kommunen bør derfor avsette midler til å få i gang stedsutviklings-prosjekt for Bøstad, Ballstad, Gravdal og Stamsund som sikrer at disse tettstedene kan fungere som bufre for å sikre en desentralisert bosetting. Her er det naturlig å prioritere Bøstad, fordi det er her det fortsatt er mest å hente, jfr. det positive som har skjedd den senere tid.

På Bøstad fremstår den sørvestlige delen (Borg) som mest kompakt og fortettet med størst boligkonsentrasjon og med gangavstand til skole, barnehage, dagligvareforretning, kro/kiosk, kirke, vikingmuseum, idrettshall, treningssenter, kunstgressbane, skistadion/lysløype og en rekke andre fritidsaktiviteter. Med tanke på det å tilby muligheter for å slå seg ned for de mange som ønsker å bo sentralt er dette et stort fortrinn som må utnyttes på det sterkeste. Det haster derfor med å få på plass en sikker kryssing av E10, slik at de avsatte nye arealer i boligfeltet kan tas i bruk snarest mulig. Samtidig er det også viktig at de som vil bo utenfor tettstedene får en positiv behandling gjennom en lite streng arealplan og smidig tolkning av regelverk. I eksempelvis BLVFs virkeområde kan dette gjelde Rystad, Handberg og deler av Liland.

BLVF anser det som viktig med botilbud på stedet på tvers av generasjoner. Kommunen bør derfor tilrettelegge for omsorgsboliger i området Borg. Disse bør lokaliseres i nærheten av butikk.

Næringsmessig er det mest nærliggende å trekke frem et stort behov for mer overnattingskapasitet i nærheten av vikingmuseet. Her burde Vestvågøy kommune, som eneaksjonær i Lofotr Næringsdrift AS, være på banen. Kanskje går det an å få til noe unikt på dette feltet.

Det vil være av enorm betydning hvor E10 skal gå i fremtiden. Her bør kommunen bidra til å få til en løsning som innebærer både god trafikksikring og god fremkommelighet for reisende og næringsaktører, samtidig som en tar hensyn til den fare Borg/Bøstad står i med å havne i bakevja fordi en ny E10 legges altfor langt unna tettstedet. Noe som kan medføre at næringsdrivende mister gjennomgangstrafikken som et viktig kundegrunnlag. Men uansett hvor E10 skal gå i fremtiden, så vil det være et stort behov for å få ferdigstilt gang-og sykkelveien mellom Farstad og Liland snarest mulig. BLVF oppfordrer Vestvågøy kommune til å utøve sterk påvirkning overfor de overliggende myndigheter for å få dette til. Det samme gjelder gjennomføringen av Asfaltpakke Vestvågøy, slik at bl.a. FV-832 (Pollveien) får fast dekke så snart som mulig.

Forøvrig anser vi det som lite naturlig at private lyslag skal drive gatelys langs E10. Om ikke Statens vegvesen vil, så mener vi Vestvågøy kommune bør overta disse gatelysene.

Til slutt ønsker vi Vestvågøy kommune lykke til med sluttføringen av samfunnsdelen av kommuneplanen. Vi ser også frem til å få medvirke i de påfølgende planer, det være seg arealplanen såvel som kommunedelplanene.

Kommentarer til denne saken