Flakstad Senterparti ønsker å høre innbyggere og næringsliv når reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp skal utformes.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den siste tiden har det vært et massivt trykk på Flakstad Senterparti fra innbyggere og næringsdrivende/bedrifter som gir uttrykk for at de ikke har blitt informert, fått delta eller er blitt hørt i prosessen med utarbeiding av nye reguleringsplaner for Fredvang, Ramberg og Napp.

DEL


Tilbakemeldingene går på at informasjon om pågående prosess, innhold og konsekvens har vært vanskelig tilgjengelig og oppfattes nå som misvisende. Det har i stor grad vært forstått slik at det fortsatt er snakk om Framtidens Fiskevær og mulighetsstudier. Siste ukes informasjonsmøter har derfor skapt sterke reaksjoner blant innbyggere og næringsliv. I salen satt mere enn 60 innbyggere som stilte en rekke kritiske spørsmål og gav entydige negative tilbakemeldinger til ordfører og rådmann vedrørende prosess og innhold i reguleringsplanene som er lagt ut til høring. Ikke ei eneste positiv bemerkning ble framført.

Vi registrer også at det siste uke er levert mange og omfattende merknader og innsigelse. Også her vises det til prosess, manglende medvirkning, manglende informasjon, feil og behov for omfattende endringer. Det oppfattes også som svært kort svarfrist når det endelig ble forstått hva saken omhandlet.

Flakstad Senterparti har helt fra oppstart vært skeptisk til pengebruken rundt prosjektet Framtidens Fiskevær og framholdt at prosjektet måtte forankres bedre politisk og blant innbyggerne. Vi har under hele prosessen etterspurt åpenhet. Da mulighetsstudiet ble avsluttet i sommer og reguleringsplanarbeidet startet opp etterlyste vi involvering. For 6 uker siden vedtok formannskapet (mot Senterpartiets stemmer) å legge reguleringsplanene ut til høring. Senterpartiet sa da klinkende klart ifra om at planene ikke burde legges ut til høring siden de tok for lite hensyn til innbyggernes og næringslivets interesser og inneholdt for mange mangler. Dermed ville de skape irritasjon, konflikt og splid. Nå ser vi konsekvensen.

Reguleringsplanene skal bidra til å styre utvikling og aktivitet i Flakstads tre største bygder i mange år framover. Det er derfor helt avgjørende at arbeidet med planene bli utført på en god måte, slik at de som skal bruke planene (folket, næringsliv og ansatte i kommunen) opplever resultatet som tjenlig. I motsatt fall vil planene gi grobunn for frustrasjon, splid og bremse utvikling. Det er ingen er tjent med.

Som et ansvarlig parti som representerer folket vil Flakstad Senterparti derfor at formannskapet tar planene tilbake og jobber videre med planarbeidet. De ulike stegene i prosessen må gjøres i riktig rekkefølge med involvering av berørte parter i en åpen prosess.

Først må arealplan, som skal ligge til grunn for reguleringsplanene, rulleres. Reguleringsplanene skal deretter bygges på forutsetninger gitt i arealplan. Dette er normal saksgang. Når vi så går videre i arbeidet med reguleringsplanene er det viktig at de innsigelser og merknader som er innkommet tas til behandling og vurderes, slik at det engasjementet som innbyggere har vist blir tatt på alvor.

Under folkemøtet 1.nov på Lysbøen ble det fra salen poengtert at reguleringsplanene er svært viktig for kommunen. Når de skal vedtas i kommunestyret må det derfor være politisk enighet bak vedtaket. Ordfører ble utfordret på dette og han svarte at det var han enig i, og at planene ikke ville bli presset gjennom med et 6/5 vedtak. Senterpartiet forventer dermed at både innbyggerne, næringsliv og Senterpartiet blir hørt i når saken kommer opp i formannskap og kommunestyre.Leserbrev

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags