Fratredelse av styreverv i Flakstad Idrettslag

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til Styret i Flakstad Idrettslag v/ styreleder Bernt Johnsen.

Under gårdagens årsmøte i Flakstad idrettslag, nr 3 i rekken, (egentlig i seg selv ganske oppsiktsvekkende. «In the year of Corona», der andre lag og foreninger utsetter sitt ene årsmøte, har Flakstad idrettslag så langt avholdt 3 stk.) ble saken om idrettshall gjenstand for ny behandling.

Som ventet ble det både debatt og meningsutveksling i sakens anliggende. Men også ny informasjon ble presentert. Blant annet sto følgende å lese i innkallingen «Samtidig fremlegges sak om Vest-Lofoten flerbrukshall til ny behandling. Styret har mottatt signaler om at en hall-løsning er ønsket, gitt at en idrettshall uten skolefunksjoner kan realiseres uten negative konsekvenser for nye Ramberg skole».Ved forrige behandling av «hall-saken» stemte jeg, og et øvrig flertall av idrettslaget mot å gå videre med hall-prosjektet. Personlig var dette på bakgrunn av uttalelser fra innbyggere, en mulig kobling mellom idrettshall og skolefunksjoner, samt uttalelser fra det øvrige kulturlivet i Flakstad. Herunder leserinnlegg og samtaler med kulturskolerektor Ann Kristin Windstad. Det var også levert inn en underskriftskampanje der en «rimelig stor» andel av Flakstads befolkning ønsket at Flakstad kommune selv skulle bygge flerbrukshallen og skole, slik det utarbeidede planforslaget fra august 2019 forelå, og vedtak i kommunestyre i desember 2019 tilsa.

Underforstått, idrettslagets planer var ikke det befolkningen ønsket.

Når saken tas opp til ny behandling forholder jeg meg til endring i ordlyden i innkallingen, som forutsetter at «hall prosjektet»ikke skal få negative konsekvenser for bygging av nye Ramberg skole. I den påfølgende diskusjon, forut for avstemmingen refererer jeg til leserinnlegg og uttalelser fra kulturskolerektor Ann Kristin Windstad, der hun sterkt, saklig og informativt tar til ordet MOT idrettshallen som FIL planlegger å bygge. Jeg må derfor ærlig innrømme at jeg blir litt «tatt på sengen» når ordfører, i debatten, informerer om at Ann Kristin Windstad, og øvrig kulturliv, i etterkant av forannevnte leserinnlegg, har endret standpunkt og nå er positiv til idrettshallen som idrettslaget planlegger. Ved den påfølgende avstemmingen tenker jeg, at når den største, nåværende, brukergruppen av en idrettshall, (jeg kaller det i denne sammenheng det øvrige kulturliv, har endret mening, og er positiv til idrettshall, er dette et sterkt argument for meg til å støtte planene til idrettslaget. I tillegg er det, sett utifra antall oppmøtte på årsmøtet, ca. 15-20 av idrettslaget medlemmer som er positiv.

Etter å ha foretatt en vurdering, velger jeg å ignorere det faktum at det på dette tidspunkt er levert ytterlige en underskriftskampanje, mot idrettshall, og stemmer således ja til at idrettslaget kan jobbe videre med planene om å eventuelt realisere en idrettshall. Jeg må si at jeg, mildt sagt, blir svært overrasket når jeg blir kontaktet av kulturskolerektor Ann Kristin Windstad, og hun stiller seg svært undrende til ordførerens uttalelse angående hennes støtte til en idrettshall, og kategorisk avviser at hun har endret mening i sakens anliggende. Sett i lys av ny, korrigert informasjon, så må jeg dessverre vedgå at min avgjørelse om å støtte prosjektarbeid med idrettshall, på bekostning av opprinnelige planlagte og vedtatte flerbrukshall, er tatt på feil grunnlag. Til tross for at ca. 1,5% av Flakstads befolkning møter opp og stiller seg positiv, gjennom sin stemmegivning, til en idrettshall i regi av idrettslaget, føler jeg at underskriftskampanjene og Ann Kristin Windstads argumentasjon mot idrettshall taler sterkest, og at hallprosjektet således ikke har bred oppslutning i befolkningen.

På bakgrunn av dette så må jeg dessverre meddele at jeg trekker meg fra styrevervet i Flakstad idrettslag. Jeg er av den oppfatning at det vil være mest riktig ovenfor de 15-20 av dere i idrettslaget som har tilkjennegitt at dere ønsker idrettshall, at noen andre, som har nødvendig engasjement og innsatsvilje, i tråd med årsmøtevedtak, deltar i det videre arbeidet med å realisere det som «det 3. årsmøtet» ønsker realisert, i form av en fotballhall og eventuelle nye fremtidige idrettsaktiviteter i Flakstad.

Se tilsvar fra ordfører Trond Kroken:

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags