Gå til sidens hovedinnhold

Interpellasjon – Lofoten Friluftsråd

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Levert til Moskenes kommunestyre v/ordfører på vegne av Moskenes Høyre, Moskenes Fellesliste og Bjørn Eirik Larsen.

Lofoten Friluftsråd ble etablert i 2013, med en 3-årig prosjektperiode. Det har vært et vellykket prosjekt som har mye positiv omtale lokalt og nasjonalt. Det har gitt Lofoten en hel rekke gode aktiviteter og hentet inn flere millioner kroner til tilretteleggingstiltak som vi alle kan bruke i mange år framover. Et godt eksempel fra Moskenes kommune er sti/trapp på Reinebringen. Gjennom prosjektet har også Lofoten Friluftsråd opparbeidet nettverk innen fagområdet og et renommé som gjør at rådet er brukt som eksempel og foredragsholder i nasjonale seminar på friluftsområdet.

I Lofotrådets årsmøte 15.06.16, ble sak angående videreføring av Lofoten Friluftsråd på permanent basis behandlet. Det ble vedtatt at Lofoten Friluftsråd sin prosjektperiode ble forlenget til 31.12.16, i påvente av vedtak i den enkelte medlemskommune. Det ble bemerket i saken at Lofotrådet så seg godt fornøyd med arbeidet som til nå er gjort i Lofoten Friluftsråd, og at arbeidet med å hente inn eksterne prosjektmidler bør fortsette også for framtiden.

Sak ble sendt ut til alle 6 Lofotkommunene, med grundige saksopplysninger (bl.a. en 13-siders Årsmelding 2015/2016 med tilhørende regnskap for årene 2013-16, utelukkende positive uttalelser fra eksterne samarbeidspartnere på fagområdet, m.m.) Dokumentasjonen var så omfattende og detaljert at det bar preg av å være en sluttrapport. Vi kunne heller ikke finne frarådinger fra styret mot videreføring av Lofoten Friluftsråd med tanke på økonomi.

Det ble fattet positive. enstemmige vedtak i samtlige 6 kommunestyret høsten 2016, for videreføring av Lofoten Friluftsråd etter prosjektperioden. Dette på bakgrunn av dokumentasjonen som lå ved saken. Finansiering som ville utløse betydelige midler til administrasjon fra sentralt hold, var det også fattet enstemmige vedtak om.

I sak til de 6 kommunestyrene lå også et spørsmål til kommunene om organisasjonsform ved fast etablering av Lofoten Friluftsråd. Samtlige kommuner ber om at en nærmere avklaring av rådets framtidige organisasjonsmodell skjer i fellesskap mellom de deltakende kommuner. Moskenes kommune ønsker en videreføring av dagens organisasjonsmodell, der Lofoten Friluftsråd ligger under Lofotrådet.

Den 14.12.16 behandles sak 60/16” Lofoten friluftsråd – videreføring» i Lofotrådet. Samtlige ordførere kom til møtet med enstemmige vedtak fra sine respektive kommunestyrer om videreføring av Lofoten Friluftsråd.

Alt lå altså til rette for å kunne videreføre Lofoten friluftsråd etter prosjektperioden.

  • Prosjektet kunne videreføres med den organiseringen som var. (Det er gjort i perioden 01.09-31.12.2016.)
  • Finansiering var på plass,
  • Enstemmige vedtak om videreføring fra samtlige Lofotkommuner.
  • Samtlige kommuner ber om at en nærmere avklaring av rådets framtidige organisasjonsmodell skjer i fellesskap mellom de deltakende kommuner.

I Lofotrådets møte argumenterte bl.a. opposisjonsleder i Vågan, Lena Hamnes (AP) med at daglig leder burde konstitueres inntil ny organisering er på plass og behandlet av Lofotrådet.

I Lofotposten 3. januar 2017 kunne man lese at Lofoten friluftsråd var lagt ned inntil videre, da Flakstads ordfører og etter hvert Lofotrådets leder hevdet at Flakstad ikke kunne videreføre prosjektet på grunn av at han mente det manglet vesentlig informasjon som sluttrapport og revisorgodkjent regnskap. Flakstads ordfører opplyser til Lofotposten at «Flakstad ikke vil videreføre stillingen etter 31.12.16, og han går ikke inn for å konstituere daglig leder videre i påvente av endelig avklaring om friluftsrådet skal fortsette».

Ordfører i Moskenes og styreleder i Lofoten Friluftsråd opplyser til Lofotposten 9.1.17: «Prosjektrapport og regnskap er en del av grunnlaget til styret for å gi anbefaling om framtidig organisering, samt vise at det er økonomisk forsvarlig å opprette permanent friluftsråd».

Flere Lofot-politikere har reagert og kritisert Lofotrådets håndtering av Lofoten friluftsråd.

Spørsmål som kommer opp, og som vi ber ordfører i Moskenes kommune å svare på, er blant følgende:

  • Hvorfor ønsker noen representanter i Lofotrådet å legge ned Lofoten Friluftsråd midlertidig, når alle 6 kommunestyrene enstemmig hadde vedtatt å videreføre friluftsrådet og alt lå til rette for å videreføre?
  • Hvorfor ønsker noen representanter i Lofotrådet å legge ned Friluftsrådet og dermed miste tilskudd fra fylkeskommunen mm, for så å utføre arbeidet til Friluftsrådet selv med bruk av egne midler?
  •  Hvordan var det mulig at Lofotrådet uten problemer og vanskeligheter kunne forlenge prosjektet med 3–4 måneder høsten 2016, mens det fra 1.1.17 anses som ikke mulig?
  •  Hvordan ser «omverdenen» på Lofoten og det som nå skjer i denne saken?
  •  Hvilke følger vil midlertidig stans ha for Lofoten friluftsråds kontinuitet, framdrift og ikke minst renommé?
  •  Er Lofoten som samfunn taperen?

Vi anser det som styreleders ansvar å ha nødvendig dokumentasjon klar i god tid før behandling av saken i Lofotrådet. Å legge skylden på daglig leder i media for manglende innlevering, finner vi langt fra greit og ikke i tråd med arbeidslivets spilleregler!

I stedet for å konstituere daglig leder og eneste fagekspertise på området inntil organisering er behandlet og vedtatt, så opplyses det å bli leid inn ekstern hjelp fra Lofotrådets sekretariat, friluftsrådets styre, SALT og øvrige aktører i kommunens administrasjoner. Det ligger nå opp til den enkelte kommune å ivareta arbeidet innenfor sine driftsbudsjetter, og Lofotkommunene står uten fagekspertise på området som er bygget gjennom 3 år! Lofotkommunene står også uten fagekspertise som er Lofotens «talerør» ut av regionen.

Vi oppfordrer Lofotrådet til å rydde opp i den heller merkelige håndteringen av denne saken så snart som overhodet mulig. Nytt styre velges og daglig leder konstitueres inntil ny organisering er på plass.

Vi frykter at Lofoten vil tape både økonomi og tid i forhold til søknader og planlegging av nødvendige aktiviteter. Vi står overfor store utfordringer i Lofoten med tanke på økende turisme og infrastruktur i forhold til naturbaserte opplevelser i Lofotnaturen, opplæring i allemannsretten, og bidrag med friluftsfaglig kompetanse for planlegging og tilrettelegging. Vi frykter å miste den fagkompetanse som er bygget over en 3-årsperiode, der nyttige nettverk for Lofoten er etablert, og der Lofoten friluftsråd roses for det arbeidet som er gjennomført av daglig leder!

Friluftsrådenes Landsforbund uttrykker bekymring omkring at praktisk tilrettelegging kan bli skadelidende uten et oppegående friluftsråd. Det samme bekymrer Nordland fylkeskommune. Det opplyses også at tilskudd til administrering vil bli avkortet så lenge rådet er uten daglig leder. Det påpekes at Lofoten ikke har på plass den friluftsfaglige kompetansen som skal til for å planlegge og tilrettelegge.

Seniorrådgiver Bente Rønningen i Miljødirektoratet påpeker at det er viktig at kommunene har et råd som favner hele regionen Lofoten, som har en plan og en rekkefølge på tiltakene. Hun opplyser videre at det ut fra erfaring er vanskeligere å nå fram med søknader dersom kommunene som er berørt, ikke er omforent.

Vi anmoder ordførerne i Lofotrådet om å respektere kommunestyrets enstemmige vedtak om videreføring av Lofoten friluftsråd.

For ikke å tape tid i forhold til videreføring, anbefaler vi kommunestyret i dette møte å oppnevne styremedlem til Lofoten Friluftsråd, slik at dette er på plass i tide før Lofotrådets behandling av saken i møte 22. februar.

Tidligere styreleder i Friluftsrådet hadde også stemmerett i Lofotrådet. Dermed skulle styreleder sitte i lofotrådet å pålegge seg selg oppgaver/økonomi og deretter godkjenne rapporter og regnskap. Det oppfattes uheldig. Vi ønsker derfor å påpeke at til vervet som styreleder og styremedlemmer vil det være uheldig å velge Lofotrådets medlemmer med stemmerett.

(Innlegget er forkortet. Red.)

Les flere saker om friluftsrådet her.

Kommentarer til denne saken