Bærekraftig oppdrettsnæring

Bærekraft. Tegnet av Kåre Eikeland.

Bærekraft. Tegnet av Kåre Eikeland. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er en myte at oppdrettsnæringen driver bærekraftig og praktiserer føre-var-prinsippet. Det er en myte at fotavtrykket er akseptabelt og det er en myte at lovverket er enkelt og funksjonelt. Hordalands røde trafikklys er et bevis på det. Trafikklysordningen er nytt og umodent og det er ingen som kan garantere for at tiltakene gir den ønskede effekt. Forskernes usikkerhet og kunnskapshull demper ikke ekspansjonssulten, oppdrettsnæringen utvider konstant og nå er tar de for seg det så å si urørte områder, og dette i all den tid de gigantiske miljøproblemene er uløst? Oppdrettsnæringens talspersoner og diverse laksekonger har sett seg kraftig lei på kritikk og uttaler ubeskjedent i media: «Vi bruker ikke medisiner, det er rent under merdene, næringen bidrar til sysselsetting og holder liv i kommunene, vi har stålkontroll på formengden, denne næring er den sunneste og mest bærekraftige matproduksjonen i Norge, laksenæringa skal bidra til å brødfø verdens voksende befolkning, vi truer ikke havet, vi lever for det.»

Toppen av frekkheten er når oppdrettsnærings talspersoner sår tvil om fakta i forskerrapporter der Nærings- og fiskeridepartementet er bestiller og er utarbeidet i dialog med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og med innspill fra Miljødirektoratet og andre instanser. Også sentrale politikere går høyt opp på banen. Tom-Christer Nilsen som sitter i Næringskomiteen for Høyre uttaler som følger: «Det er ingenting som tydar på at fisken har det betre i lukka, enn opne, anlegg. I tillegg kastar ein vekk den største konkurransefordelen me har, nemleg fjordane, som er godt eigna for dette. Ser ein på miljøstatusen i dei fjordane, så er den i hovudsak bra. Me på Stortinget må passe oss for å føreslå reguleringar utan kunnskap." Oppdrettsnæringen forsøker å avlede oppmerksomheten ved å vise til at landbruket er mye verre, slik fremferd bidrar ikke til å friskmelde oppdrettsnæringen gigantiske miljøproblemer.

Rapporter utgitt av forskningsinstitusjoner gir de beste faktagrunnlag. Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 utgitt av Havforskningsinstituttet (HI) uttaler følgende: «For lakseoppdrett i åpne merder inngår en rekke potensielle skadelige påvirkninger på miljøet utenfor merden som overføring av parasitter, bakterier og virus til ville populasjoner; genetisk påvirkning av ville laksebestander; effekter av utslipp av næringsstoffer og organiske artikler; effekter av legemidler og andre fremmedstoffer på andre organismer; økologisk interaksjoner med andre arter.» Forskningsrapportene viser altså til fakta der usikkerhet, kunnskapshull og betydelig risiko erkjennes. Uansett, budskapet til HI er noe helt annet enn de myter som oppdrettsnæringen og enkelte politikere forsøker å kommunisere frem. For villaksen og sjøørreten er det ingen positive virkninger av oppdrettsvirksomheten, bare negative. Rømning, lakselus, infeksjoner og virus ble allerede tatt opp som et problem på tidlig 1970 tallet og utfordringene eser nå ut i takt med stadig økende biomasse og antall anlegg. I skrivende stund er det mistanke om en omfattende lakserømning i Tysfjord, dette er tragisk spør du meg. Nye bekjempelsesmetoder dukker opp og forskerne vil forske mer. Forskere blir aldri ferdig, havet er stort og kysten er lang. Taperen er vår regnskog fisken og havet. Den nylig avholdte lakseauksjonen åpnet opp for utvidelse nordpå med 14352 tonn laks fra Nord-Trøndelag til Øst-Finnmark og 593 tonn laks i det så å si urørte området fra Svenskegrensen til Jæren. De påvirkede kommuner får betalt gjennom havbruksfondet for disse inngrep, lar kommunene seg smøre? Er målet å opprette gule og røde trafikklys også her? Årlige rapporter avgitt fra HI, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Veterinærinstituttet danner et meget godt grunnlag for å kunne besvare spørsmålet. Det kan lett kan konkluderes med at risikoen er for høy. De grunnleggende problemene er uløste. Det er et betydelig svinn av rensefisk i merdene. Svinnet kompenseres med ”etterfylling” av rensefisk gjennom hele sesongen, og svinnet er derfor også en direkte drivende faktor i fisket etter leppefisk. Svinnet utgjøres i hovedsak av rømming, predasjon og dødelighet. Fisket etter leppefisk har økt kraftig de siste årene. I 2017 var det registrerte uttaket i underkant av 28 millioner ville leppefisk.

Dette er nesten 10 millioner mer enn anbefalt uttak. Med økningen i antall verter i oppdrett, ca. 500 ganger så mye oppdrettsfisk som villfisk, er det en økologisk ubalanse mellom antall lakselus og antall vill laksefisk. Mange bestander er genetisk påvirket av at rømt laks har gytt med villaks i elvene. Slike genetiske endringer kan være uopprettelige. Kremmere har forstått at ordet anadrom svartelistet regnbueørret på innpakninger kan avstedkomme uønsket debatt, derfor har næringen løst dette ved å kalle den for «Norsk Fjordørret» eller «Vesterålsørret». Lukket oppdrettsteknologi må erstatte de 3586 åpne merdene straks og nye merder må bestå av lukket teknologi, først da kan ordet bærekraft tas i bruk av oppdrettsnæringen. Lukkede anlegg løser de største problemene, men mange hevder at teknologien ikke er moden nok. Oppdrettsnæringen og politikerne har hatt 45 år på seg til å få teknologien på plass, det handler om vilje. På sin side har industrien stått klar til å utvikle og produsere lukkede anlegg i mange årtier. Jeg avslutter med å sitere hva toppsjefen i norsk industri, Stein Lier-Hansen sa til Aftenposten 7. mai i fjor:

«I dag er det ikke mulig å øke lakseproduksjonen fordi miljøproblemene ikke er løst. Skal næringen bli det vi ønsker, må oppdrett utvikle seg til et av verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produsenter av proteiner. Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss.»

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags