Lena Hamnes: Boligpolitikk angår folks hverdagsliv

Av
DEL

Leserbrev Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet generelt – også i Vågan. Med dagens boligpriser sliter mange førstegangskjøpere med å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. Leiemarkedet enkelte steder i kommunen er også så presset at folk som vil flytte hit for å jobbe sliter med å finne egnet bolig.

Boligsosialt arbeid handler blant annet om å hjelpe de som av ulke årsaker har utfordringer i boligmarkedet med å finne passende bolig. I mange tilfeller handler det også om å gi hjelp til å mestre boforholdet. Et eget sted å bo til en overkommelig pris er avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv.

I flere år har Vågan Arbeiderparti etterlyst en aktiv bruk av virkemidler og en oppdatering av kommunens Boligsosiale Handlingsplan. Etter flere års lovnader ble denne lagt fram for kommunestyret mars i fjor. Kommunestyret var ikke fornøyd med forslaget til boligsosial plan og vårt forslag om å sende planen tilbake til eiendomsforetaket ble vedtatt med en konkret og spesifikk bestilling: En tverrfaglig arbeidsgruppe skulle nedsettes for å ivareta helheten i det boligsosiale arbeidet, hovedutvalgene skulle involveres i arbeidet med planen, planen konkretiseres, tiltak gjøres målbare og det ble bedt om økonomiske vurderinger og estimat rundt tiltak.

Går man gjennom utkastet til «ny» boligsosial handlingsplan avsnitt for avsnitt finner man at det som nå legges fram for kommunestyret er en mer eller mindre blåkopi av planen vi sendte i retur for et år siden. At man bruker mer enn ett år på å legge fram en plan som er tilnærmet identisk med planen vi sendte i retur er uakseptabelt og viser en tvilsom holdning til kommunestyrets vedtak. Av saksframlegget framgår ikke at en arbeidsgruppe er nedsatt eller referat fra gruppens eventuelle møter. Boligsosial handlingsplan og tiltak har ikke vært til behandling i hovedutvalgene og økonomiske estimat og vurderinger begrenser seg til generelle vendinger: «Innarbeides i budsjett», «finansieres gjennom kapitalavsetninger» eller statlige tilskudd gir ikke noe estimat av kostnader og gir dermed liten merverdi når vi som politikere skal prioritere tiltak.

I saksframlegg og i møtet i Vågan Eiendom’s styre blir det vist til at man høsten 2018 underskrev en samarbeidsavtale med Husbanken. Det er meget bra at man samarbeider med Husbanken og tre andre kommuner i en prosjektgruppe, men dette erstatter på ingen måte det lokale arbeidet med boligsosiale tiltak og politikk. Dersom arbeidet med Vågan Kommunes boligsosiale plan har vært en del av arbeidet til denne interkommunale gruppen forventer vi at referat fra de konkrete drøftingene rundt denne planen legges fram for kommunestyret. Uavhengig hvordan en eventuell arbeidsgruppe har vært organisert er det oppsiktsvekkende at man etter ett års arbeid ikke framlegger noen substansielle endringer og forbedringsforslag til boligsosiale tiltak i «ny» plan.

I andre kommuner finner man i den boligsosiale planen strategiske vurderinger og konkrete tiltak til blant annet personer med spesielle behov, eldre, rusmisbrukere, økonomisk vanskeligstilte, innflyttere med boligbehov, nyansatte i kommunen med boligbehov ved oppstart av stilling, sesongarbeidere og elever og studenter for å nevne noe. Konkretisering av slike vurderinger var en viktig del av debatten da kommunestyret vedtok videre arbeid med planen. Vi ønsker en mer aktiv tilnærming og vurdering av viktige boligsosiale virkemidler.

* Vedlikeholde ordinære kommunale boenheter før tilstanden blir så dårlig at det ikke lønner seg.

* Aktiv bruk av virkemiddelet tilvisningsavtaler der utbyggingsprosjekt delfinansieres gjennom grunnlån i Husbanken men der kommunen har tildelingsrett og disposisjonsrett på et gitt antall eller prosentandel av nybygde utleieenheter.

* Styrke ordningen med boligveileder, slik at flere av dem som trenger det får hjelp til å mestre boforholdet. Her gjøres det mye bra arbeid, men det er viktig å styrke den helhetlige kompetansen i tildelingsgruppen

* Vurdere bestemmelsene for byplan og kommuneplan som gir kommunen opsjon (forkjøpsrett) i nye boligprosjekter. Vurderinger om eventuelt omfang diskuteres og vurderes for hvert enkelt prosjekt i forbindelse med oppstartsmøte for ny reguleringsplan eller ved forhandlinger om utbyggingsavtale

* Starte prosess for å endre bostøttereglementet slik at Vågan (Svolvær og Kabelvåg) plasseres i kategorien presskommuner.

* Realisere prosjektet «fra leie til eie». Dette var ett av målene i planen fram til 2017, men målet er ikke oppnådd.

* Vi vil vurdere tiltak slik at korttidsutleie ikke fortrenger botilbud for fastboende.

* Bygge flere spesialtilpassede boliger tilpasset innbyggere med særskilte boligbehov.

* Klare mål for boligbyggingen og den boligsosiale politikken.

* Vurdere utbygging av kommunale utleieboliger.

* Det vi er svært gode på er å avsette areal til boligbygging i arealplaner.

Startlån og bostøtte er to svært viktige boligsosiale virkemidler der kommunen videreformidler tilskudd etter egne vurderinger. Behovet er langt større enn det Husbanken kan tilby. Likevel reduserte regjeringen regjeringen utlånsrammene i Husbanken med en milliard i statsbudsjettet for 2019 og svekker dermed Husbanken som boligpolitisk verktøy. Arbeiderpartiet støtter ikke en nedbygging av Husbanken, men AP’s forslag om å øke rammene til Husbanken med 9 milliarder kroner ble stemt ned i stortinget. I tillegg har Høyre og Frp i regjering jevnt og trutt redusert rammen til bostøtten slik at det ble utbetalt nesten 200 millioner kroner mindre i 2018 enn i 2013. Både regjeringens kutt i Husbankens rammer og en betydelig netto reduksjon i bostøtten rammer de svakeste blant oss og bidrar til å forsterke de ulikhetene et opphetet boligmarked bidrar til – også i Vågan.

Det er heller ikke gode nyheter at regjeringen samtidig har endret ordningen med at Husbanken hvert år avsetter et beløp som overføres kommunene for videre tildeling av tilskudd til etablering slik at dette nå legges inn i rammetilskuddet til kommunen. Søknadene får vår region har vært langt større enn beløpet Husbanken har hatt til videre tildeling. Når det nå ikke lenger øremerkes og knyttes til søknader i konkrete prosjekt, men tildeles i rammen risikerer man at disse midlene forsvinner i "det store sluket".

Det er flere viktige spørsmål vi bør spørre oss om boligpolitikken generelt i Vågan

Hvordan skal vi sikre førstegangsetablerere og ungdom en inngang i boligmarkedet?

Hvordan skal vi sikre forsvarlige botilbud til gjeste- og sesongarbeidere?

Ikke minst aktualisert med konkrete planer om flere nye hoteller som trenger arbeidskraft.

Hvordan skal vi sikre at kommunen ikke går glipp av kompetente nyansatte fordi de ikke klarer å skaffe seg egnet bosted?

Hvordan skal vi løse utfordringer knyttet til elever, studenter og lærlinger som trenger en plass og bo?

Vi trenger en helhetlig boligpolitikk og strategi som gjelder alle grupper, der den boligsosiale handlingsplanen vil utgjøre en svært viktig del. En slik helhetlig boligplan inngår per i dag ikke i kommunens planstrategi. Det vil vi gjøre noe med.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags