Gå til sidens hovedinnhold

Svømmeundervisning i Vestvågøy-skolene

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanningsforbundet Vestvågøy ønsker å si noe om svømmeundervisning i kommunens skoler. Vi velger å ikke si noe om bassengstruktur. Vi har meninger om hva undervisningen bør inneholde, hvordan den skal gjennomføres og hvem som skal gjennomføre undervisningen.

Svømming er en del av kroppsøvingsfaget; «Kroppsøving skal medverke til at elevane opplever glede, meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike aktivitetar og i aktivitet saman med andre». (kompetansløftet). Skolen skal bidra til at elevene får ferdigheter som setter dem i stand til å kunne svømme, og berge seg selv og andre. Det skal lages en årsplan for hvordan hver lærer planlegger å gjennomføre kompetansemålene i det aktuelle faget.

Den som skal gi svømmeopplæring skal være pedagogutdannet; «Når svømmeopplæringen er en del av grunnskoleopplæringen gjelder også de kompetansekravene som fremgår av opplæringsloven kapittel 10 og forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Det betyr at det skal være minst én lærer til stede under svømmeopplæringen. (Rundskriv - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Udir-1-2008). Et viktig prinsipp for all læring, kanskje særlig kroppsøvingsfaget og svømming i særdeleshet, er at elven er trygg, relasjonen mellom lærer og elev har stor betydning for elevens læringsresultater og resultater. Det har mye å si hvem som skal gi svømmeundervisning. Å tenke at om en utdanner et par «super- svømmelærere» som skal gi alle elever i kommunen svømmeopplæring, vil ikke fungere i praksis. Utvikling av gode relasjoner til alle elever og emosjonell støtte i læringsarbeidet gjør at klimaet i klassen blir trygt. Samtidig er det slik at gode relasjoner er smittende. Det er bedre relasjoner mellom elevene og mindre mobbing og krenkelser i klasser hvor lærerne har gode relasjoner til elevene.

Det er godt over 1000 barn i grunnskolen i Vestvågøy, Utdanningsforbundet tror ikke at det vil la seg gjennomføre å skape gode nok relasjoner til alle elever om vi bare har et par svømmelærere. Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte som er maksimalt i forhold til forutsetningene. Å sikre at alle elever blir sett og tatt på alvor med bare noen få svømmelærere har vi liten tiltro til.

Et godt læringsmiljø er ikke noe kommunepolitikerne kan bevilge over et kommunebudsjett. Det er noe elever, lærere, foreldre, skolemyndigheter og politikere skaper sammen. Det er forsket mye på hva som skaper gode læringsmiljø. Godt læringsmiljø og god undervisning handler ikke om å bruke en bestemt metode. Det finnes mange metoder og strategier som har god effekt. Det finnes også noen tilnærminger som har liten effekt på læring.

Vurderingsarbeid- Elevene i ungdomsskolen skal ha vurdering og karakter i kroppsøving, som svømming er en del av. Å ha vurderingskompetanse vil være viktig for den læreren som gir svømmeundervisning. Tilbakemeldingene skal ha et faglig innhold og knyttes opp mot mål som er forankret i læreplanen. Tilbakemeldingene må gi elevene informasjon om hva de mestrer og hva de bør gjøre for å bli bedre i faget. Det å få tilbakemelding om at noe er «bra» eller «flott» kan være motiverende og oppmuntrende, men dette i seg selv gir ikke informasjon om hva som er bra eller hva som skal til for å bli bedre. Læringsmiljø og tilbakemeldingspraksis står i et gjensidig forhold til hverandre. I et godt læringsmiljø er det rom for å prøve og feile, og læringsmiljøet preges av tillit og gode relasjoner.

Fra erfaring vet vi også at garderoben er en arena der krenkelser og mobbing hyppig foregår. Det er viktig for Utdanningsforbundet i Vestvågøy at når det skal fattes vedtak om bassengundervisning i Vestvågøy så er det nøye gjennomtenkt hvordan en skal unngå at elever opplever krenkelser i garderoben. Voksne skaper vennskap. Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle elever skal bli inkluderte.

For Utdanningsforbundet Vestvågøy er det viktig at all undervisning skal skje i trygge rammer der alle elever har mulighet til maksimalt læringsutbytte ut fra eget ståsted. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Kommentarer til denne saken