Høyre svarer Ap: - Derfor bør kommunen ikke kjøpe Silsand

Av

Tilsvar til Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

DEL
Saken gjelder oppslaget om kjøp av Silsand som statlig sikret friluftsområde.

Dagens regulering er tilstrekkelig for å sikre allmenhetens adgang og ferdsel i området.
Som rådmannen drøfter er det lite sannsynlig at Miljødirektoratet er åpen for drøfting om støtte til et slikt kjøp. Hva jeg bygger på er de erfaringer og konklusjoner man sitter tilbake med etter prosessen fram til nesten ferdigstillet løsning med Rørvika som statlig sikret friluftsområde.

Arealdelen for Vågan er endelig stadfestet og vedtatt. Silsand er naturligvis inkludert i denne lik alle steder som ikke hadde vedtatt særplanverk (Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær).

Som representanten Hamnes nevner kan selvsagt en hver grunneier fremme sak for regulering/utbygging og utnytting av egen eiendom. Imidlertid vil en slik plansak behandles etter lov og forskrift. Noe jeg som politisk nestleder i Høyre sier meg godt tilfreds med.

Et klart flertall i posisjonen har imidlertid gjort sine prioriteringer når det gjelder miljøtiltak i kommunen. Dette må Hamnes desverre forholde seg til. Så kan jeg ta en kort oppsummering av historikken rundt dette. Først vil jeg si at jeg er stolt av den prioriteringen som er gjort;
  • flertallet har fått utarbeidet en «mal» ( stor, middels og mindre) for fremtidige servicehus bygget i kommunal regi.
  • Første mai i år vil servicehuset ( stort) være ferdigstillet på Kalle statlige sikrede friluftsområde. Her vil det være ivaretatt infrastruktur som; strøm, vei, vann og avløp samt ikke minst en god og bærekraftig søppelhåndtering. For å bygge ut dette området har en fått tildelt statlige midler.
  • Flertallet har også bestemt at Børvågen er det neste med utbygget servicefunksjoner ( inklusivt infrastruktur). Altså er flertallet innforstått med at utbyggingen betinger utløsning av midler fra det samme Miljødirektoratet.
  • Konklusjonen her er altså at representanten Hamnes med sitt forslag konkurrerer på de samme sentrale midler i sitt forslag.
  • I den vedtatte flertallsforslaget er Rørvika det neste statlige sikrede området som skal utbygges med servicefunksjoner. Dette vil bli et «utstillingsvindu» med sikrede områder for de nødvende strand, landarealer, parkering og areal for gangvei utenfor eksisterende fylkesvei.

Det AP egentlig foreslår er at en ved kjøpet av Silsand legger opp til finansieringsløsning som vil være i konkurranse med allerede vedtatte planer. Det viktigste er at dette kan danne presedens for flere grunneiere der arealplanen legger begrensninger på deres eiendom for ivaretakelse av allmenhetens friluftsinteresser. De andre grunneierne vil ventelig også ønske å få betalt for ulempene bestemmelsene i arealplanen har påført deres eiendom, fremfor å bare måtte akseptere allemannsretten rett til å kunne bruke deres område.

Beklager Hamnes, men jeg må dessverre advare mot din andre alternative løsning. Dette er en løsning som det advares sterkt mot - nemlig å hente pengene fra disposisjonsfondet.
Din finanisielle løsning ved å hente penger fra disposisjonsfondet blir en alt for lettvint løsning. Jeg vil advare sterkt mot en så likefrem bruk av midler nåværende posisjon har jobbet hardt og disiplinert for å bygge opp.

Nå har vi de siste 7 årene skapt oss et handlingsrom. Det handlingsrommet er skapt gjennom de sist årene ved en nøktern budsjettering og nøye gjennomtenkt langsiktig politikk fra de samarbeidende partiene; Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Høyre.

Som ordførerkandidat bør du også snart tilkjennegi hvilke investeringer du ønsker å ta bort eller hvilke driftsmessige besparende tiltak du ønsker å iverksette.

Jeg erkjenner at flertallet ønsket utbygging av skolen og barnehagen i Kabelvåg samt den betydelige utbygging og rehabilitering som ligger i Byparkutbyggingen, men da erkjenner vi også at dette utløser betydelige økende driftskostnader.

Jeg erkjenner også at det er påbegynt en valgkamp, men som politisk leder i Høyre kan jeg forsikre at vi arbeider for en trygg og sikker kommmuneøkonomi. Dette har vært mulig gjennom gode sammarbeidsparter.

Fortsatt god valgkamp, Lena.

Leserbrev

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags