Har sykepleierne i Vågan kommune fått begrenset sin ytringsfrihet?

Av
DEL

LeserbrevNorsk Sykepleierforbund har til nå holdt seg forholdsvis taus i mediene med tanke på saken i kommunen der en sykepleier ble kalt inn til møte med kommunalsjef for helse og kommuneoverlege, etter å ha uttalt seg på Facebook. Undertegnede kommer ikke til å gå nærmere inn på selve hendelsesforløpet, da man tenker at dette er tilstrekkelig belyst i mediene fra tidligere. Dette er en sak som har fått meget stor oppmerksomhet både i kommunen og ellers i landet.

Norsk Sykepleierforbund i Vågan sendte den 17/1-19 mail til Personalsjef (Kommunalsjef Støtte/stab) med spørsmål vedrørende møtet, som da hadde vært et par dager tidligere. U.t ønsket svar og redegjørelse på følgende spørsmål: Vil man som sykepleier i Vågan kommune nå måtte forvente å bli innkalt til møte når man uttaler seg kritisk til kommunens tjenester i sosiale medier? Har sykepleierne i Vågan kommune fått innskrenket sin ytringsfrihet? U.t har pr. dags dato 26/1-19 ikke mottatt hverken muntlig eller skriftlig svar på min henvendelse.

Ordfører Eivind Holst går så ut i Lofotposten og uttaler at ingen i Vågan kommune har fått innskrenket sin ytringsfrihet, men at han tenker at det kan være situasjoner der man bør tenke «dette kan jeg ikke uttale meg om» Nå sier ikke ordføreren direkte at han tenker at dette burde sykepleieren gjort i dette tilfelle, men det må være nærliggende å tro at det er det ordføreren mener, da han ikke nevner andre spesifikke situasjoner.

Norsk Sykepleierforbund vil påpeke at det ikke må foreligge noen form for tvil om at sykepleierne har rett til å uttale seg på lik linje med andre arbeidstakere, så lenge det ikke fører til brudd på taushetsplikten. Noe som for øvrig overhodet ikke er tilfelle i denne saken.

Hvis man leser uttalelsen til ordfører Holst litt mellom linjene, så er det å forstå at hvis man er sykepleiere så vil det og også fungere som politiker, være vanskelig. Ut fra hans uttalelse, så ville man da kunne bli inhabil i mange saker som har med helsetjenestene å gjøre. Dette tenker Norsk Sykepleierforbund er meget uheldig, da man definitivt trenger politikere i Vågan kommune med erfaring fra helsetjenesten. Her tenker vi at det er meget viktig at Ordføreren kommer med en oppklarende uttalelse i forhold til om der er saker/tema som en sykepleier-politiker ikke burde uttale seg om, utover uttalelser som åpenbart vil føre til brudd på den taushetsplikten en sykepleier har ovenfor sine pasienter.

For sykepleierforbundet er det også uforståelig at ordføreren kan gå ut i avisen og uttale seg om en personalsak hvor han KUN har snakket med den ene parten, da arbeidsgiver. Sykepleieren det gjelder har ikke blitt kontaktet av ordføreren for å få høre hennes uttalelse før han går ut i mediene. Det er for oss kritikkverdig og viser at han kun legger den ene siden (hans side) til grunn i sin vurdering.

Kommunalsjef for helse har i svar til mediene i forhold til saken, sagt at det på ingen måte var meningen å innskrenke sykepleiernes ytringsfrihet, men at dette var snakk om en samtale med en ansatt. Norsk Sykepleierforbund har problemer med å forstå at dette KUN skulle dreie seg om en samtale med en ansatt, da det i møteinnkalling ble gitt beskjed om at sykepleieren kunne ta med seg en tillitsvalgt til møtet. Man kaller ikke inn til et møte med en ansatt og ber den om å ta med seg tillitsvalgt, hvis dette var snakk om et «koselig» møte der det kun skulle finne sted en samtale. Det er en ting, en annen ting er at hvis dette kun dreide seg om et ufarlig møte mellom arbeidsgiver og ansatt, hvorfor sitter da arbeidsgiver med utskrift fra den ansattes Facebook-side og refererer meget kritisk til dens uttalelser i denne?

Norsk Sykepleierforbund tenker at denne situasjonen som nå har oppstått er meget uheldig for sykepleierne, hvor vi er redde for at dette kan føre til at sykepleierne i Vågan kommune vil kvie seg fra å melde ifra om og ytre seg om forhold som de mener er uheldige for pasientene. Som sykepleiere så er vår dyptliggende mening med jobben og vårt yrke og hele tiden sørge for den aller beste pleien for pasientene. Det er de vi jobber for, det er de vi er der for og det er de vi vil kjempe for. Som sykepleiere så er vi også de som har den aller beste kjennskap til kvaliteten på den helsetjenesten kommunen leverer, da sett bort fra pasientene/tjenestemottakerne selv, som sitter på «fasiten». Vi tenker da at både arbeidsgivere og politikerne heller burde bruke sykepleierne mer aktivt i planlegging, vurdering og utbedring av pleie og omsorgssektoren, enn å ilegge sykepleierne restriksjoner i dens ytringsfrihet i forhold til den arbeidssektoren de jobber i.

Pr. dags dato foreligger det ingen oppklaring fra kommunen i forhold til hva meningen med å innkalle en sykepleier til et slikt møte var. Hvis det ikke var for å gi sykepleieren beskjed om at kritiske uttalelser om kommunal helsetjeneste på sosiale medier ikke er akseptabelt, hva var da egentlig intensjonen?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags