Boligsosial handlingsplan- tilsvar til ordførerkandidat Lena Hamnes

Av

Så var det tilbake til valgkampen!

DEL

LeserbrevSkjønner og respekterer dine innspill - må imidlertid beklage at ikke planen er ferdigstillet slik beskrevet i kommunestyrevedtaket. Ikke som forsvar, men jeg må korrigere deg og pressisere en del ting du berører.


Du bruker sterke ord som «uakseptabelt og tvilsom holdning.» Jeg kan forsikre deg om at de ansatte har forsøkt å etterkomme dette. Da er vi også ved kjernen av problemet. Kommunestyret har gitt og gir et eiendomsforetak stadig nye utfordringer. Slik skal det også være. Som styreleder har jeg hittil funnet at de vurderinger administrasjonen gjør er gode og godt fundamentert for fremdriften på de ulike utfordringer ( oppdrag). Når representanten bruker slik sterk ordbruk må jeg som styreleder si fra at dette ikke er greit. Jeg kan som styreleder forsikre at de som arbeider med dette feltet arbeider godt og samvittighetsfullt. Noe jeg stadig får bevis for ved motsatte mailer, telefonhenvendelser mm. fra folk som benytter våre tjenester. Men det vil også alltid være noen som ikke er helt fornøyde.


Ja, jeg står for at jeg som styreleder. i løpet av 2018/ starten på 2019 har jeg måttet godkjenne justeringer fra administrasjonen for fortløpende å holde trykk på de ulike arbeidsoppgaver. Dette er som sagt mitt ansvar.


Det er vel noe frekt fra representantens side å påstå at dette er en «blåkopi». Det tyder på at du ikke har lest planen- kan godt bruke tid sammen med deg å forklare strategitenking som omhandlet.


At det ikke er gjort noe på dette området er feil. Det pågår fortløpende et arbeide og det er valgt en samarbeidsgruppe fra forskjellige deler av den kommunale administrasjon.(NAV, familieenhet, strategisk ledelse ( helse- og sosialsjef), psykisk helse, VIO,KRFF samt at planavdelingen er invitert). Hvorvidt en velger også å informere hovedutvalgene i forkant eller gi disse nødvendig innsyn og høringstid må avklares. Egentlig er dette gjort til hovedpoenget i representanten Hamnes innlegg.


Hvis vi bygger på det fremlagte administrative forslaget, vil dette være et godt arbeidsgrunnlag for å komme frem til en fremtidsrettet plan, og stillentagen til og svar på dine forventede endringer og ønsker.


Uten å bruke tid på historikk på hvem som har skylden for forfallet av kommunal boligmasse, bør en heller lytte til hva som er sagt eller skissert som mulig fremtidig løsning. Kanskje kommunen i fremtiden ikke trenger en så stor boligmasse? Det er allerede tatt inn i budsjett og handlingsplan at en konkret bør avvikle noe av boligmassen, og heller vurdere å skaffe nytt eller renovere. Dette tilpasset endringer etter som utviklingen krever dette.


Det blir fremstilt som en ikke bruker Husbanken som aktiv medspiller. Dette er ikke riktig. Husbanken brukes som medspiller og det kunne refereres til svært mange gode eksempler.


Du tar for deg de sentrale (statlige føringer) opp mot Husbanken. Som du vet må vi begge gjennom våre partiorgan påvirke der vi mener at organiseringen er feil eller bør endres. Så vidt jeg husker hadde ikke AP noe forslag i kommunebudsjettet opp mot kommunale husbankmidler. Dette ble imidlertid oppjustert av flertallsgruppen.


Så vidt meg bekjent har regjeringen foretatt justeringer på bostøtte for de mest utsatte gruppene.


Styrke ordningen med boveiledningstjenesten er etter hvert kommet inn i et godt spor. Sammen med berørte kommunale aktører jobbes det gjennom faste møtepunkter for å bedre boveiledningstjenesten.


Muligheten for prosjekter fra « leie til å eie». Det har vært gjort flere forsøk på dette de siste årene. Dessverre har slike prosjekter stoppet opp. Dette har ofte hatt flere grunner, men for høy kvadratmeterpris og utnytting av tilgjengelig arealer har også vært tema. Arealer for utbygging har altså vært en utfordring (Stranda). Nye habiliteringsboligenheter er under planlegging.( nåværende barnehagetomter i Kabelvåg).


Nest siste avsnitt i ditt innlegg reiser en rekke spørsmål der du blander inn generell boligpolitikk i kommunen. Den helhetlige og generelle boligpolitikken hører klart hjemme i andre fora og planverk (arealplandelen, samfunnsplan og stedsutviklingsplaner).


Du reiser spørsmål om hvorledes vi skal løse forsvarlig botilbud til gjeste- og sesongarbeidere. Beklager, men jeg kan ikke akkurat se at dette hører inn under en Boligsosial handlingsplan. Nytilsatte som ikke kan skaffe seg bolig? Har vi ledighet eller tomme boliger åpnes det for muligheten for å leie midlertidig - ikke permanent.


Studenter, elever ved videregående skoler. Har holdt døren åpen fra foretaket på å se på muligheter, men uten noen deltakelse fra fylkeskommune er dette dessverre svært vanskelig.


Du etterlyser som jeg tidligere har sagt helhetlig boligpolitikk. Noe som gjelder alle grupper.

Tror det hersker noen misforståelser når det gjelder innholdet i en kommunal Boligsosial handlingsplan og en overordnet holdning til boligpolitikk generelt i kommunen så er dette ikke samme sak.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags