Folkehelsebad for hele kommunen

Av
DEL

Meninger
Anniken Nylund Aasjord har et innlegg i Lofotposten den 12.04.19. Flott innlegg i en viktig debatt, men jeg må dessverre korrigere og oppklare et punkt.

Det blir bedt om følgende; « Bassenget i Kabelvåg må utredes nå, før byggestart av ny skole».

Som kommunestyrerepresentant fra Kabelvåg må jeg fastslå at uansett vedtak skal det ikke bli noen utsettelse på utbygging av ny barnehage, ny barneskoledel og renovert ungdomsskolebygg. I forbindelse med byggingen av ny skole i Svolvær var det politiske forutsetninger at ny skole i Kabelvåg skulle bygges.

For 7 år siden viste det seg imidlertid at etterslepet på våre desentraliserte skolebygg/ barnehager hadde alvorlige utfordringer på opprusting og renovering. Nå har vi kun tilbake en større utbedringsutfordring på skolebygg. Dette gjelder Gimsøy skole.

Nå er det kommet til punktet, der det er ingen vei tilbake eller utsettelse av byggingen av ny og større kommunal barnehage, ny barneskole og renovert ungdomsskole i Kabelvåg.

I dette utbyggingsprosjektet har vi ingen tid å «miste». Allerede nå har eiendomsforetaket tildelte overmåte mange oppgaver av kommunestyret. Hele tiden må vi jobbe opp mot tidsfrister og svært nøkterne økonomiske rammer.

Det som nå prioriteres fra eiendomsforetaket er at alle grunnleggende elementer for å få byggestart i løpet av sommeren blir oppfylt på Kabelvåg oppvekstsenter. Målsettingen er 24 måneder byggetid.

Det gjennomføres et arbeide med en del utfordringer som må være på plass før eller under byggeperioden. Vurderinger og beslutninger må gjøres fortløpende av eiendomsforetaket.

For å nevne noen av disse, kan en vise til siste kommunestyremøte der provisorier ble vedtatt innkjøpt. I to år skal ungdomsskoleelevene i Kabelvåg ha gode undervisningslokaler, lærerne arbeidsplasser og det må tilrettelegges for en infrastruktur som er best mulig ( utearealer, tilgang til kroppsøving mm i henhold til opplæringslovens bestemmelser).

Før oppstart må en ta hensyn til og i nært samarbeide med Kabelvåg/ Svolvær Ski få god tilgjengelighet til skiløyper og naturstier i marka. Dette forarbeidet pågår fortløpende.

I siste kommunestyremøte ble arbeidsordre på planlegging, investeringskostnad og driftskostnad på helårsåpen gang- og sykkelsti fra skoleområdet til kirken vedtatt. Dette er en sak som gjør at barna fra øst kan komme til skolen uten å gå langs med eller bli fristet til å krysse E-10. Imidlertid gjenstår en del runder i forhold til miljøavdelingen i fylket, riksantikvaren og til sist Statens veivesen ved kryssing eller annen regulering ved kirken. Høyre har svært høyt fokus på dette prosjektet, men også på andre trafikkutfordringer ved trygg og sikrest mulig skolevei, jfr årets budsjettvedtak ( tall og verbaldel).

Vågan Høyre har sammen med samarbeidspartiene i sitt vedtak bedt om et «mulighetsstudie» på et moderne og funksjonelt bade- og svømmeanlegg ( sentralanlegg) i kommunen. Dette har ganske enkelt forklaringen i den bestilte utredningen på eksisterende svømmehall inne i Svolvær skolebygg. Vi har noen erfaringer fra tidligere renoveringer og kostnader på dette, og hvor vi fortsatt betaler renter og avdrag på dette. Dessverre vil alltid tekniske anlegg ha kortere levetid enn generelle formålsbygg (skoler, sykehjem).

Dette « mulighetsstudie» vil innhente en del utbyggingsprosjekter fra andre kommuner. Det vil gi oss gode grunnlag for å trekke den endelig konklusjon. Dette er en utredning og må før endelig vedtak gjennom kommunale prosesser og endelig avgjørelse hos fremtidig kommunestyre. En vil også få driftskostnadsestimat for de fire bassengene som i dag drives av kommunen.

Helt enig med deg at Kong Øysteins hall og kulturhuset i Vågan er våre felles storstuer. Tror folk flest også oppfatter det slik.

Når flertallet landet på dette vedtaket har det flere avgjørende grunner som ble diskutert og vektlagt;
- en ønsker å se mulighetene for et svømmeanlegg som kan brukes av flere grupper på dagtid ( alt fra barnehager til primært å oppfylle opplæringslovens krav om svømmeundervisning)
- en ønsker å få et anlegg som kan om ønskelig være åpen alle ukedager.
- ved en slik drift vil det også være naturlig med stillingsøkning ( turnus/delstillinger)
- muligheten for samarbeide med næringsliv/private
- tilbud og attraktivitet for å besøke Vågan vil forhåpentligvis kunne styrkes.
- det vil bli frigjort arealer i Svolvær skole som kan vurderes nyttet til bedre/ utvidet mulighet på blant annet kroppsøvingslokaler.
- fakta er at nå bruker vi de siste reservearealer ved denne skolen ( utvidet areal til skole og ny kulturskole)

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags