Nylig uttalte fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund i avisa Lofotposten at "Staten har besluttet å legge ned Skutvikferga".  Dette stemmer ikke og jeg vil derfor spørre hvilket belegg  fylkesråden har for å komme med en slik påstand. Ferga ble overført til fylkeskommunalt ansvar i 2010 i forbindelse med vegreformen. Jeg har også hørt påstander om at den ble vedtatt lagt ned i forbindelse med åpning av Lofast (2007). Jeg legger derfor ved en historisk oppsummering av forholdet «Lofast-Skutvikferga».

Lofotens fastlandsforbindelse – forholdet til Skutvikfergen

Samferdselsdepartementet tilrår i St.meld. nr. 53 (1997-98) at Lofotens fastlandsforbindelse etableres ved å bygge tunnel under Hadselfjorden. Tilrådning er datert 26. juni 1998. Fergesambandet Svolvær – Skutvik er ikke omtalt i st.meldingen. (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-53-1997-98-/id191992/?q=&ch=7)

Samferdselskomiteen behandlet saken i Innst. S. nr. 73 (1998-99) avgitt den 11. desember 1998. 

Komiteen gikk for det som til slutt ble løsningen, nordre trase. Svolvær – Skutvik ble nevnt i komitemerknaden av SV’s representant i komiteen med følgende ordlyd; «Dette medlem vil imidlertid peke på at som tilknytning for Lofoten til E6 for transport sørover vil ferjeforbindelsene over Vestfjorden (Svolvær – Skutvik, Moskenes – Bodø) også ved valg av nordre trase til Gullesfjord være fordelaktige alternativer». Utover denne kommentaren fra SV ble ikke Skutvikfergen nevnt. (https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/1998-1999/inns-199899-073.pdf)

St.mld. nr. 46 (1999-2000)  NTP 2002 – 2011 oversendt 29. september 2000,  Side 297 kap 14.1.8.3 står det «I tillegg legges det opp til å starte videreføring av Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) øst for Raftsundet i siste del av tiårsperioden». På side 337, kap 14.4.1.4 står det «Første etappe av Lofotens fastlandsforbindelse på Ev10 i Nordland avsluttes i inneværende periode. Stortinget gikk ved behandlingen av St.mld nr 53 (1997-1998) inn for at nordre trase skal legges til grunn for den videre planleggingen av Lofotens fastlandsforbindelse øst for Raftsundet. Samferdselsdepartementet vurderer det som aktuelt å starte videreføringen av Lofotens fastlandsforbindelse i siste del av tiårsperioden.» 

Jeg kan ikke finne Svolvær – Skutvik omtalt.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=20499

Samferdselskomiteen la frem innstillingen 8. februar 2001. Flertallet flyttet frem andre del av prosjektet Lofotens fastlandsforbindelse til første del av planperioden.

Det står ingenting om Svolvær – Skutvik.

Samferdselsbudsjettet for 2008 ble det på side 47 uttrykt følgende: «Lofotens fastlandsforbindelse åpner i desember 2007. Som følge av dette legges riksvegsambandet Svolvær – Skrova – Skutvik ned fra 01.01.2008. Sambandet Svolvær – Skrova nedklassifiseres til fylkeskommunalt samband fra samme dato. Andenes – Gryllefjord omklassifiseres til riksvegsamband fra 01.01.2008.»

I komiteens innstilling avgitt 20. november 2007 står følgende:


Sambandet Svolvær-Skutvik 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at Nordland fylkesting ønsker at det gjennomføres en prøvedrift for sambandet Svolvær-Skutvik for å høste erfaring med hvordan trafikkstrømmene endrer seg etter åpningen av Lofast. Flertallet er kjent med at Nordland fylkeskommune ser behovene for å styrke ressursinnsatsen på Melbu-Fiskebøl og Lødingen-Bognes, men at dette må veies opp mot ønsket om å opprettholde SvolværSkutvik. Flertallet ønsker derfor at det videreføres et driftsopplegg for Svolvær-Skutvik i 2008 med en daglig avgang, som samordnes med tilbudet mellom Svolvær og Skrova. Flertallet mener at Skrova må ha prioritet ved eventuell kødannelse. Flertallet ser det som en forutsetning at kostnadene ved dette tilbudet skjer innenfor rammen av de tilgjengelige ressurser i området. Flertallet ber også om at det blir foretatt en løpende evaluering under prøveperioden. Videre ønsker flertallet at Regjeringen kommer tilbake med ny vurdering når erfaringene om trafikkbevegelsene er kartlagt for 2008.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har merket seg at regjeringspartiene vil videreføre et driftsopplegg for Skutvik-Svolvær i 2008 med en daglig avgang som samordnes med tilbudet mellom Svolvær og Skrova. Disse medlemmer er enig i at dette ferjesambandet videreføres i 2008 med en daglig avgang i vinterhalvåret. Disse medlemmer mener imidlertid at det må være to daglige avganger i sommerhalvåret. Kostnadene ved dette tilbudet skjer innenfor rammen av de tilgjengelige ressurser for de nevnte samband. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Ferjesambandet Skutvik-Svolvær videreføres med en daglig avgang i vinterhalvåret og to daglige avganger i sommerhalvåret. Kostnadene ved dette tilbudet skjer innenfor rammen av de tilgjengelige ressurser for de nevnte samband, herunder Melbu-Fiskebøl og Lødingen-Bogenes."

Jeg ber om snarlig skriftlig svar.