Revideringen av Svolvær byplan og høyhus!

Foto:

Av
DEL

LeserbrevSvolvær har vært i stadig endring, og endringene har sjeldent kommet uten debatt. Markagrensa har krøpet stadig nærmere fjellene rundt byen. I min levetid har Royal Hotel blitt bygget i fem etasjer, mitt i siktlinje fra torget, dispensert fra Pedersen planen av 1925. «Aktivitetsmotor nr1» fergeleiet, ble flyttet ut av torget. Verftshaller har blitt bygget, etter hvert høyere og høyere for å sikre videre aktivitet og trygge arbeidsplasser. Vannspeilet Storøyvalen ble fylt igjen og Amfi ble bygget oppå. Thon hotell ble bygget i 10 etg. Sett i ettertid har alle disse tiltakene vært positive for utviklingen av Svolvær. De som har omfavnet utvikling har fått rett – det ble en bedre utvikling for byen.

Byplan Svolvær ble vedtatt i 2012, etter 3 års arbeid, og med visjonen tett på! Tett på naturen, tett på menneskene, tett på øyeblikkene, tett på opplevelsene, tett på havna, tett på Kabelvåg, tett på byens puls og tett på tiden. Svolvær det urbane senter i regionen! Byplanen setter hvilke rammer som skal gjelde for utviklingen av Svolvær. Nye reguleringsplaner bestemmer hva som konkret skal tillates på den enkelte tomt, eller områder innenfor rammen av byplanen. Dersom ny reguleringsplan er utenfor rammen av byplan, må det dispenseres for å få bygget det grunneier ønsker. Fylkesmannen skal behandle alle dispensasjoner! Det har derfor vært et mål i arbeidet med revisjonen å lage rammer som er så vide at vi sjeldent skal behøve å dispensere! Vågan sitt lokaldemokrati skal i størst mulig grad kunne styre sin egen utvikling!

Høyhus soner i revidert byplan, og Ringnes sin reguleringsplan, har skapt mest engasjement. Lofoten Sveiseindustri sin hall er ca. 40 meter høy, Skarvik 41 m, og kirketårnet er ca. på 45 meter. Ringnes sitt hotell bør kunne tillates til ca. 40 meter over Vestfjordgata. Dette for at det skal bli mulig å realisere et hotell med nok rom, til å forsvare arealer til hotellets fasiliteter, som vil skape mest arbeidsplasser.

Uten plass til store rom, rettet mot godt betalende gjester, og da tilstrekkelig gjestekapasitet, vil mye av total konseptet til Ringnes bortfalle. Dermed bortfaller mange av arbeidsplassene som skal komme i denne delen av byen. Med en årskapasitet på over 100.000 gjester (273 pr dag), blir Ringnes sitt hotell et viktig steg for å bidra til mer aktivitet i Vestfjordgaten, og mange arbeidsplasser i og rundt hotellet. Ringnes oppgir selv 80-100 arbeidsplasser i det konseptet han har tenkt å satse på. Lykkes han, vil også mange av aktivitet og opplevelsesbedriftene kunne øke sitt aktivitetsnivå, eller der blir rom for flere aktører. Om Ringnes sitt hotell strekker seg over de andre byggene i Vestfjordgata, blir dette et nytt landemerke i vår by. På linje med verfts hallene, kirka og Thon hotell. Det er viktig at det bygges et bygg som har kvaliteter som vi kan være stole over å ha i Svolvær. Forretningskonseptet som skal være inne i bygget, er også meget vesentlig for vår kommune, for vår by og for innbyggerne.

Thon sitt første hotell står ved kaipromenaden, ved torget. Ringnes sitt høyhus er trukket vekk, mens bygningen ved kaipromenaden følger eksisterende byggehøyde mot sjøen. Det synes jeg er et bedre alternativ i denne delen av Svolvær, enn at der skal bygges 10. etasjer fremme ved kaipromenaden. Jeg tenker at byggingen av hotellet til Ringnes, vil danne et nytt byrom, som utvider sentrum, og bedre inkludere den nye båthavnen i det aktive sentrumet av Svolvær. Det vil garantert forskjønne kvartalet hvor det bygges, og vil gi nye fortauer og forbedre området rundt kvartalet.

I gjeldende byplan, vedtatt 2012, er det definert 6 områder for høyhus (ref. side 31, strategisk plandokument), det ble ikke satt maksimal høydebegrensning for disse områdene, men byggehøyden skal avgjøres i hver enkelt regulering.
Makshøyde foreslås innført i denne revideringen, samt at det foreslås minimum avstand mellom hvert høyhus på minst 150 meter. Når vi nå fremover i prosessen med byplanen får en konsekvensutredning på 3 ulike høyder 30-40-55 – eller 7-11 og 15 etasjer, tenker jeg at «høyhus» rundt Råfisklagets bygg bør bli satt lavere, slik at bygningene der, ikke skal overstiger 7-8 etasjer (30 meter).

Planen fra 2012 gav mange utviklingsmuligheter som er iverksatt frem til i dag. Den reviderte byplanen må gi nok rom for utvikling, slik at der kan skapes flere arbeidsplasser i de næringene som vi lykkes med å utvikle. Der er i forslaget til den reviderte byplan gode tiltak for myke trafikanter, utvikling av mer areal for gode byrom, beskrivelse av turruter, utvidelse av kaipromenaden, en ny bydel, flere områder for nye eneboliger, registrering av viktige kulturminner, grøntområder og ivaretakelse av friområder, etablering av gågate fra torget til Amfi. Det er lagt opp til å fortsette utviklingen av et sentrum hvor vi bor og trives. Rulleringen av byplanen skal ha som resultat en ramme, som skal muliggjøre en god utvikling av Svolvær by frem mot 2040.

Vågan Høyre ønsker å utvikle hele kommunen, og utvikling av Svolvær er den viktigste delen for å kunne lykkes i vårt arbeid. Lykkes vi i Svolvær er vi halvveis til målet om en bærekraftig utvikling av Vågan Kommune.
Stem Høyre ved kommune og fylkestingsvalget!Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags