Forslag om endring av området Gjerstadneset til Skarsjyen fra L.N.F til næringsområde

Av
DEL

LeserbrevAvdøde Erik Bye var en klok mann, det har ordfører Remi Solberg uttalt seg enig i under en lengre telefonsamtale vi hadde etter at saken var blitt kjent for meg.

Bye hadde noen kloke betraktninger om våre politikere i filmen, Giganten fra 2005, det vises til klipp fra filmen på denne linken:

https://www.youtube.com/watch?v=RDXPkIoxC6A

Sitat:
En politiker må en gang lære, både i Norge og andre steder, at de ikke er våre herrer. I demokratiene skal de være klar over, hver eneste dag de våkner og hver eneste dag de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere. De skal stå givakt for oss i demokratiet. Det er noen av de som tror de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. De må en gang lære at de tar feil. Ellers er demokratiet bare dilldall.
Sitat slutt.

I forslag til den nye arealplan, har dere politikere (våre tjenere) enstemmig bestemt å ta med at det skal bygges ny turist – industri havn fra, Gjerstadneset til Skarsjyen.

Området skal endres status fra LNF landbruk, natur og frilufts område til industriområde. Ingen av de om lag 30 private grunneiere er blitt forespurt. Dette er et angrep fra dere politikerne / tjenere på oss som har valgt dere. Det gjelder samtlige politikere i Vestvågøy kommune, fra venstre til høyre, fra de blå til de røde. I kommunens fagadministrasjon frarådet de dere mot å etablere havn i området. Men nei, dere trosset advarselen.

Området det gjelder er om lag 734 daa. For å illustrere størrelsen, tilsvarende det anslagsvis 1000 til 1200 boligtomter. Området omfatter i dag landbruk, natur og frilufts område, med noe spredt, dels klynge bebyggelse. Tilsammen over 20 bygninger, hvor av halvparten er boliger og fritidsboliger som blir berørt av forslaget.

VERDIFORRINGELSE AV EIENDOMMER / TAP AV VERDIER

Her bemerkes, at det er uttalt fra politikerne at det kan gå mange år før området blir tatt i bruk til havn.
Scenario: Dersom forslaget blir vedtatt i ny areal plan, vil sannsynlig følgende skje.
1. Området får status endring fra LNF til industri.
2. Det går flere år før kommunen innløser eiendommene, ja kanskje går det 10-, 20- eller 30 år. Eiendommer blir kjøper frivillig fra eierne, eller ekspropriert / kjøpt med bruk av tvang.
3. I perioden fra punkt 1 til 2 er det lite sannsynlig at private ønsker å kjøpe bolig-, fritidsbolig eiendommer med beliggende i industriområde. Samt med de usikkerheter på hvor lang tid det vil gå før kommunen innløser og river bygningene. Det blir derfor ingen konkurranse om kjøpesummen, som herav har de falt betydelig i verdi. Hvem vil kjøpe en eiendom man ikke kan disponere fritt, som man har mistet råderetten over.
4. En takstmann må ta hensyn til de foran nevnte momenter og markedsverdien blir deretter. Om takstmannen verdsetter eiendommen rett etter punkt 1 eller under punkt 2, vil virkningen være det samme, neste ingen vil ønske kjøpe en eiendom som der hefter så mye usikkerhet med.
5. Verdien på bolig og fritidsbolig eiendommene har falt betydelig som følge av status endringen av området. Eierne vil lide svært store økonomiske tap.
Jeg undre på om dette er medtatt i vurderingen når forslaget ble medtatt i arealplan utkastet. I dette tilfellet vil politikerne i Vestvågøy foreta et ran av store verdier fra hjemmelshaverne i det berørte området.


HVORDAN PROSESSEN VIRKE PÅ EIERNE

Prosessen medfører svært store psykiske belastninger både for grunneiere og beboere som blir utsatt for overgrepet. Den usikkerhet vi har vært igjennom til nå og kanskje må leve videre med i mange år. Søvnløse netter og tanker som ikke vil slippe taket. Tanker om at noen av oss kanskje mister sine hjem og at vi lider store økonomiske tap.

Har dere politikere gjort dere noen tanker om hva dere utsetter de mennesker som har valgt dere til å representere seg i demokratiet?

FORSLAG TIL FORBEDRING AV EN DÅRLIG PROSSESSEN.
Remi Solbergs facebook side, innlegg 28 mai 2019:
Sitat: Det har fra kommunen sin side vært kjørt en åpen og demokratisk planprosess.
Sitat slutt.

Kanskje politikerne / tjenerne våre bør ta lærdom av det har vært ført en svært dårlig prosess.
1. At forslag fra personer / foreninger, ukritisk og uten å vurdere følgene, blir medtatt i arealplan. Dette, uten noen form for kvalitetssikring - konsekvens analyse. Noe som får brutale følger noen av oss som er berørt.
2. Som nevnt er ingen av oss grunn eiere er blitt varslet skriftlig om en foreslått status endring av våre eiendommer. Når konsekvensene blir så store for hver av oss, ved at vi på sikt kanskje mister våre eiendommer, burde skriftlig varsel være en selvfølge.
Det er bare ved en tilfeldighet at jeg ble oppmerksom på forslaget. Er det slik at politikerne ikke ønsker protester mot forslaget og dermed ønsker tre over oss en status endringen uten for mange protester.
Det mulig at dere har fulgt kommunelovens bestemmelse.
Men en demokratisk prosess har ikke vært. Kanskje loven er skapet for å gjøre det enklest mulig for dere og verst mulig for oss innbyggerne. Loven bør i så fall endres.

MORAL?

Noe annet som jeg synes er merkelig. Dere politikere ønsker å endre vårt private område fra LNF til industri. Senere å erverve det, videre rive eksisterende bebyggelsen, foreta et svært stort inngrep i naturen, planere, asfaltere og bygge i betong.
Noe av dette skal selges til privat industri. Altså, fjerne private bolig – fritids eiendommer i LNF område og selge det senere til privat industri. Er ikke dette en kynisk handling, så vet ikke jeg, det er i alle fall kynisk Business.

Jeg undrer på hvorfor ikke dere politikerne gir kommunens administrasjon beskjed om at det må søke etter å kjøpe ledig tomteområde. Hvor var dere når eiendommen Gnr. 17, Bnr. 38 på ca. 113 daa i Storeidøya var til salgs i 2015. Dette er naboeiendommen til Leknes havn med kai.

Hvorfor annonseres det ikke i media - aviser el. etter strandsone areal for ny cruise – industrihavn.

HABILITET

Ordfører Solberg har erklært seg inhabil i saken. Men har under prosessen uttalt seg i media at han er for at området skal status endres fra LNF til industri.
Han har interesse i / driver / eier flere firma, herav Lofoten Ship Agency R Solberg og Arctic Travel Invest AS. Dette i forbindelse med at hans firma driver blant annet driver som cruise skipsagent.
Han har ved flere anledninger vært i media og uttalt seg om saken.
Dessuten har han tatt kontakt med undertegnede og en annen grunneier i saken. Jeg oppfatter det som om at han tar verdiene med den ene hånden og er vennlig med den andre. Undrer meg hvilke motiv han hadde for å kontakte oss, forsøkte han å påvirke oss?
Hva er da hans inhabilitet verdt?
Under vår samtale som varte i 41 minutter, fortalte jeg at han burde trådd til side fra dag en i saken, uten at jeg fikk noe svar på det.

GRØNNERE KOMMUNE.

Lofotposten 28. september 2015.
sitat: Her er den nye ordføreren og varaordføreren. -
En etter en sa gruppelederne seg fornøyd med den politiske plattformen, og prioriteringene. Ifølge plattformen skal de seks sørge for at politikken tar «en grønn vending i Vestvågøy». Spesielt i forhold til klimautfordringene, mens også i prioriteringene av tiltak.
Sitat slutt.

NRK. 10. juni 2019.
Sitat.
Rapport: – Cruiseskip slepper ut ti gonger meir svoveloksid enn 260 millionar bilar. -
Det største cruisereiarlaget i verda, Carnival, var i 2017 ansvarleg for ti gonger så mykje utslepp av svoveloksid (SOx) i Europa som alle dei 260 millionar bilane i verdsdelen, går det fram av ein fersk forskingsrapport.
Sitat slutt.

Er det dette politikerne i kommunen mener med
en grønn vending i Vestvågøy?

KOMMUNE - / FYLKESTINGVALG

Jeg oppfordrer alle kommunestyrer / fylkesting representanter om å klargjøre for oss velgere sine standpunkt vedrørende status endring for Gjerstadneset – Skarsjyen. Slik at vi slipper å stemme på representanter som ønsker å ta fra oss våre eiendommer / hjem.
Men der er kanskje mye å forlange det, eller ?

Med hilsen

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags