– Rekrutteringskvoter er allerede en suksess og nå gir vi enda flere unge fiskere mulighet til å styrke kvotegrunnlaget sitt! Formålet med ordningen er å bidra til at flere unge kan delta i lukkede fiskerier, og nå får de muligheten til det, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Seks får kvote

Ordningen åpner for at seks unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe, i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

– En svært viktig oppgave for denne regjeringen, er å bidra til å sikre rekrutteringen til fiskerinæringa. Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvoter sammen med ungdomstillegg og rekrutteringskvotebonus, har vi flere målrettede ordninger som legger til rette for nettopp dette. Samtidig gjennomgår vi stadig ordningene, for å sikre at de mer mest mulig treffsikker, slik at flere unge kommer inn, sier Skjæran.

Tre kvotebonuser skal tildeles kvinner og tre skal tildeles menn. På denne måten legger regjeringen til rette for at unge fiskere fra begge kjønn får like muligheter til å benytte seg av ordningen. I tillegg er aldersgrensen for kvinner som kan søke 40 år, mot 30 år for menn.

– Jeg håper at vi med tiden vil se flere kvinner i fiskerinæringen og får en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket. Når vi framover skal høste mer av havet og utvikle en av de viktigste framtidsnæringene, trenger vi de klokeste hodene. Da må du også ha like muligheter som kvinne, sier fiskeri- og havministeren.

Vebjørn fikk torskekvote verdt millioner:- Dette er bedre enn å vinne i Lotto

Presiser vilkårene

Stramme kriterier ligger til grunn for utvelgelsen. Som følge av en uriktig tolkning av et vilkår i fjorårets forskrift, valgte departementet å tildele tre ekstra kvotebonuser i tillegg til de seks som forskriften opprinnelig la opp til.

– Vi har gått nøye gjennom forskriften og gjort enkelte presiseringer i vilkårene, nettopp for å sikre at riktig tolkning blir lagt til grunn ved framtidige tildelinger, sier Skjæran.

I den nye forskriften presiseres det at søker må kunne vise til majoritetseierskap med en varighet på minst 24 måneder i løpet av de tre siste år. Til sammenligning benyttet man formuleringen minst to år i fjorårets forskrift.

I tillegg kommer kravet om at fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.

Frist før nyttår

Fiskeridirektoratet lyser ut ordningen mandag 5. desember. Søknadsfristen er 31. desember 2022, og man søker i eget skjema på Fiskeridirektoratets nettsider.

Rekrutteringskvoteordningen er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med kvotemeldingen i 2020. Nærings- og fiskeridepartementet gjennomførte en høring av ordningen høsten 2021, i tillegg til en ny høring av forslag om videreføring høsten 2022. Ordningen ble først innført i 2022, og videreføres nå til framtidige år.

Delte ut gratis torskekvoter verdt millioner – Sander fikk en av dem