Tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland, i tråd med FNs bærekraftsmål. Befolkningens helse, trivsel og livskvalitet og en rettferdig fordeling av dette, er viktig for et sosialt bærekraftig samfunn, kommer det fram i en pressemelding.

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Frivilligheten og friluftsrådene har en stor betydning for lokalsamfunnene i Nordland, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, mener fylkesråden. Tiltakene som gjennomføres skaper samhold og tilhørighet, og forebygger ensomhet og utenforskap.

– Vi ønsker å bidra til tiltak som skaper fellesskap, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnene. Nordland har et mangfold av frivillige lag og foreninger, og mange kommuner har en frivilligsentral. Alle kommuner er også tilknyttet et friluftsråd. Det er viktig å kunne støtte opp om lokale tiltak og prosjekter i regi av disse organisasjonene, sier Torset.

Fylkeskommunen prioriterer tiltak som er inkluderende og der flest mulig kan delta uten økonomisk belastning. Det er også viktig å legge til rette for møteplasser der folk kan samles og delta i felles aktiviteter.

– Ved å prioritere inkluderende tiltak og legge til rette for møteplasser, kan flere delta og føle seg inkludert i fellesskapet. Dette vil ha en positiv effekt på trivsel og aktivitet i lokalsamfunnene i Nordland, og går rett inn i vårt arbeid for inkludering – altså å motvirke utenforskap.

Disse får støtte i Lofoten:

  • Foreningen Vestvågøy Frivilligsentral – Demenskor – 30 000 kroner
  • Kreftforeningen – Fysisk aktivitet i gruppe for kreftrammede i Vågan – 35 000
  • Vågan Frivilligsentral – Motvirke isolasjon ved å øke digital kompetanse hos de eldre – 45 000
  • Lofoten Friluftsråd – Stolpejakten – 20 000
  • Vest-Lofoten Damekor Kulturfellesskap og inkludering av ukrainske flyktninger – 18 000
  • Vest-Lofoten Damekor – Møte på tvers av generasjoner – 12 200

Nå blir det demenskor også på Vestvågøy: – Det blir veldig spennende!