Avinor er klar på at deler av et boligområde på Skulbru er innafor støysonen for en framtidig stor flyplass på Leknes. Dette avviser flertallet i Forvaltningsutvalget i siste møtet før sommeren, også etter at det har vært megling mellom Vestvågøy kommune og Avinor i regi av Statsforvalteren i Nordland, der Avinor ikke var til å rikke. Det er minst to gode grunner for dette.

For det første er støy objektivt målbart og en kan også regne seg fram til hvor høyt støynivået vil være i forhold til flyplassen. Støy er helseskadelig dersom nivåene er for høy og må derfor tas på alvor. Og det finnes regler om grenseverdier for hvor mye støy folk kan utsettes for. Store deler av leke- og uteareal vil ikke kunne brukes til de formål de er tiltenkt.

For det andre, dersom det mot all formodning blir bygd en stor flyplass på Leknes, så er det Avinor som må ta støyten økonomisk. De må innløse de boligene som er innafor støysonen, det vil si betale erstatning for de eiendommene som ikke lenger kan bebos på grunn av for høyt støynivå.

Som møtende vararepresentant i utvalget stemte jeg for å anke saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ikke i håp om at man vil se bort ifra Avinors innsigelser i forhold til støyproblematikken, men mer sannsynlig at departementet avviser anken fra Vestvågøy kommune. Her er det neppe mulig å få både i pose og sekk.

Med ønske om en god, rolig og støyfri sommer!

Odd Vingmyr Nicolaysen for Rødt Vestvågøy

vararepresentant i Forvaltningsutvalget