Det er en nyordning i Flakstad kommune, og den får du forklaringen på i denne redegjørelsen for brannsamarbeidet i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Det er Vestvågøy kommune som forteller om den nye organiseringen i sitt nyhetsbrev:

Lofoten brann- og redningsvesen består i dag av kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes gjennom en administrativ vertskommuneavtale. Samtlige kommuner i vertskommunesamarbeidet ga for en tid tilbake sin tilslutning og sitt økonomiske bidrag til å få gjennomført en beredskapsanalyse hvor hovedhensikten var «smartere» organisering av brannberedskapen i regionen bl.a. gjennom økt operativt samarbeid over kommunegrensene.

De største endringene gjøres i Flakstad, hvor det etableres en smal beredskapsorganisasjon med få, men godt trente mannskaper, knyttet til de oppgavene de forventes å møte. Mannskapene knyttes til to mindre utrykningskjøretøy med funksjon «fremskutt enhet» (liten bil med kjørekort kl. B) utstyrt med bl.a. moderne slokkeutstyr (CAFS og/eller skjærslokker), redningsutstyr for trafikkulykker, førstehjelpsutstyr og overflateredning.

Målet er å få en godt trenet «spesialstyrke» i denne kommunen som skal være drillet til å gjøre gode taktiske vurderinger for å kunne løse oppdrag med kun to til tre fremmøtte. Vi forventer at opplæring og trening av denne innsatsstyrken vil gi positive ringvirkninger til resterende innsatsstyrker ved å sette et enda større fokus på taktisk innsats enn hva man gjør i dag.

For å ivareta totalberedskapen i denne kommunen stiller Vestvågøy og Moskenes sine brannressurser til rådighet for Flakstad kommune, herunder biler, utstyr og personell og forplikter seg på å rykke ut til de branner og ulykker som ikke kan håndteres av «fremskutt enhet» alene. Samarbeidet tar utgangspunkt i hvordan disse to kommunene er dimensjonert i dag, dvs. inngått samarbeidsavtale skal ikke medføre behov for investering av ytterligere ressurser i disse kommunen.