For trettende år på rad har ungdomsorganisasjonen Juvente testet dagligvarebransjen for salg av alkohol til barn og ungdom mellom 13 og 17 år, gjennom kampanjen Skjenkekontrollen. I 2019 ble alle landets fylker kontrollert, og i nesten hvert femte forsøk fikk Juventes mindreårige kontrollører kjøpe alkohol. Vi i den rusforebyggende organisasjonen IOGT frykter at kommunene ikke sørger for gode nok rutiner for å hindre barn og ungdom tilgang på alkohol.

Kontrollene gjennomføres ved at en mindreårig ungdom går inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, og stiller seg i kø for å betale ved kassa. I følge Juventes leder, Christina Babington (21), gjør ungdommene som deltar i Juventes kontroller ingen forsøk på å fremstå som eldre enn det de er, verken ved å tilpasse eget utseende eller ved kjøp av typiske voksenvarer (f.eks. bleier). Dersom Juventes kontrollører blir spurt om alder lyver de ikke, og de bruker aldri falsk legitimasjon. Kontrollene er altså en test av butikkenes egne rutiner.

Dagligvarebutikkene og Vinmonopolet har et særskilt ansvar for overholdelse av alkoholloven, gjennom salgsbevillingen, og aldersgrensen for kjøp og bruk av alkohol er ikke tilfeldig. Ungdommer er mer sårbare for negative konsekvenser av alkoholinntak enn voksne. Dette inkluderer blant annet vold og seksuelle overgrep. Forskning viser at:
- Blant skoleungdom med en «fuktig» livsstil, er de yngste mer utsatt for negative utfall av drikking enn de eldste.
- Promillekjøring og kombinert bruk av alkohol og narkotika ikke er uvanlig blant ungdom.

Samtidig vet vi at ungdommenes alkoholforbruk fører til svært negative konsekvenser, også om vi ser bort fra den konkrete drikkesituasjonen. Det er en godt dokumentert kobling mellom en tidlig debutalder og et høyt alkoholforbruk i ungdomsårene, og et høyt alkoholforbruk senere i livet:
- De yngste som drikker mye har oftere vært i fylleslagsmål (41 %, mot 33 % av de eldre), gjort hærverk (38 %, mot 27 %) og skadet seg med vilje (32 %, mot 25 %) enn de eldre som drikker tilsvarende mengder.
- De yngste høykonsumentene har oftere opplevd et bredt spekter av problemer enn de eldste høykonsumentene.

Alkoholloven er tydelig. Salg til mindreårige skal ikke forekomme. Likevel viser Juventes kampanje år etter år at dette skjer altfor ofte. Tallene fra 2019 viser en svak nedgang i antall salg fra året før, men likevel får altså mindreårig ungdom kjøpt alkohol i nesten hvert femte forsøk.

Av årets rapport kan vi lese at 5 av 13 kjøpsforsøk i Hadsel kommune «var vellykket». Det vil si at ungdommene fikk kjøpt alkohol i ca. 38 % av tilfellene. Dette tallet er godt over det nasjonale gjennomsnittet. Likeså viste rapporten at 3 av 13 kjøpsforsøk i Vågan kommune «var vellykket», noe som gir en kjøpsprosent på 23. Dette tallet er også over landsgjennomsnittet. Vi ber derfor om at kommunene aktivt bruker de virkemidlene de har for å forhindre alkoholsalg til mindreårige. Det innebærer god opplæring og veiledning av alle ansatte som har ansvar for salg av alkoholholdig drikke, gjennomføring av lovpålagte kontroller av utsalgssteder og en økning av antall kontroller. Det sistnevnte tiltaket er viktig, fordi det etter all sannsynlighet vil ha en forebyggende effekt om dagligvarebransjen opplever en forhøyet risiko for avdekking av brudd på alkoholloven.

IOGT Bodø – et rusfritt alternativ