Som politikere og kommune har vi et stort ansvar for å sørge for ei forsvarlig svømmeopplæring for kommunens skoleelever. Vi må gjøre det vi kan for å sikre at kommunens to største skoler ikke blir uten bassengtilbud i en lengre periode.

Dagens posisjon har understreket betydningen av å realisere nye basseng så raskt som overhodet mulig, spesielt med tanke på den alvorlige tilstanden for dagens basseng. Den siste tidens nedstenging av bassenget kan ikke overraske noen. Bassenget ved Svolvær skole ble bygget på tidlig syttitall og alle har i minst 10 år vært klar over at levetiden bokstavelig var i ferd med å renne ut med badevannet.

Etter årevis med utredninger og utsettelser gjorde kommunestyrets flertall i juni følgende vedtak som kort kan oppsummeres slik:

Det skal som trinn 1 og raskest mulig og først bygges et skole og flerbruksbasseng i nærhet til Kabelvåg Skole.

Det skal som trinn 2 bygges basseng / folkehelsebad i Svolvær.

Enten et større og kommersielt drevet badeanlegg, inkludert terapibasseng gjennom et OPS-samarbeid, dersom driftskonsept, kapasitetsberegninger, økonomiske beregninger og samarbeidsformer gir en hensiktsmessig løsning. ELLER et 25 meters flerbruksbasseng etter tilsvarende konsept som i Kabelvåg, men eventuelt åtte baner og en utvidet sosial sone for besøkende.

Som følge av tilstandsrapport og risikovurdering mht. levetid for Svolvær Svømmehall presiserte kommunestyret i sitt vedtak at arbeidet med å realisere flerbruksbasseng i Kabelvåg skal prioriteres slik at byggestart blir så raskt som mulig.

Ved denne trinnvise utbyggingen løser man flere behov.

Elevene ved kommunens to største skoler får basseng i gangavstand til sin skole og bassengkapasiteten i kommunen dobles slik at alle elever i kommunens skoler får et bedre bassengtilbud enn i dag.

Når bassenget i Kabelvåg er på plass har man en reell valgmulighet for bassengløsning og plassering av nytt basseng i Svolvær.

Fullverdige bassenganlegg

Bassenget som er vedtatt bygget i Kabelvåg er av typen modulbasert flerbruksbasseng (minimum 25 * 15 meter) Tilsvarende svømmeanlegg ble kåret til «Årets Idrettsanlegg 2020» og gir et fantastisk bassengtilbud. Slike bassengtyper har den desidert raskeste byggetiden og erfaringsmessig langt lavere investeringskostnad per kvadratmeter. Slike konsept innebærer at det bygges garderober og et basseng med konkurransemål minimum 25 ganger 15,5 meter. Det skal være et fleksibelt og multifunksjonelt basseng der ulike brukergrupper kan benytte bassenget samtidig. På hverdager kan dette inndeles i 7–8 treningsbaner eller deles i to temperatursoner der den minste sonen har hev- og senkbar bunn med integrert barriere mellom temperatursonene. Slik kan vanndybde og temperatur variere og være fleksibelt for ulike aktiviteter, brukergrupper og sambruk.

Lokalpolitikere i opposisjonsparti og andre meningsytrere påberoper seg i denne saken å ha den eneste, rette sannhet hva angår bassengløsning og kommunens økonomiske framtid. Slik er det selvsagt ikke. At enkelte, for å vinne fram med sine synspunkt, ønsker å skape et bilde av at kommunens økonomi er i ferd med å gå over ende lever vi med. Fakta er at Vågan kommune har en svært god befolkningsutvikling og bedre økonomiske framtidsutsikter sammenliknet med nær sagt alle kommunene i Nord-Norge. Dette utviklingen kan i stor grad tilskrives en kombinasjon av offentlig satsing og et offensivt privat næringsliv. Gode tilbud og attraktive lokalsamfunn gjør at både næringsliv og innbyggere ser en framtid i Lofoten og Vågan.

Alle som følger et snev av politikk vet at det til alle tider har vært «trang» kommuneøkonomi. Til tross for økonomiske pessimisters ulike «sannheter» har vi i Vågan tatt oss råd til eksempelvis kulturhus, havnepromenade og skolebygg i hele kommunen. Partiene i dagens posisjon har og stått som en garantist for en av de mest desentraliserte skolestrukturene i landet. Dagens skolestruktur følger ikke «måltall» og kostra og har vært mot økonomiske råd, ikke minst fra politiske miljø med et annet verdigrunnlag enn vårt.

Som partiledere for partiene som samarbeider i posisjon vil vi følge videre framdrift med realisering av nye basseng svært tett. Vi har et stort ansvar for å sikre forsvarlig svømmeopplæring for kommunens skoleelever og må gjøre alt vi kan for ikke å bli stående i en situasjon der står uten bassengtilbud. Det ansvaret tar vi ved å gjennomføre kommunestyrets vedtak.

Julie Brattli Steinvik, leder Vågan SP

Wiggo Pettersen, leder Vågan AP

Torgeir Selboe, leder Vågan SV

Laura Olsen, leder Rødt Vågan