Gå til sidens hovedinnhold

Det store mageplasket?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 14. juni skal kommunestyret behandle og ta stilling til framtidig bassengstruktur i Vågan kommune. Dette er en sak som engasjerer mange i Vågan kommune, og på ny preges argumentasjonen av følelser og manglende tilnærming til fakta.

Saken har vært utredet og diskutert over mange år, og for dem som er interessert i fakta kan vi referere følgende fakta fra beslutningsgrunnlaget som kommunestyrets representanter har tilgjengelig:

Det er et alternativ å rehabilitere eksisterende basseng i Svolvær, men det frarådes fordi en rehabilitering er beregnet til 31 mill. kr, og med stor risiko for at kostnadene blir høyere. Det er også risiko for at et slikt renoveringsprosjekt ikke får den idrettsfaglig godkjenning som er grunnlag for å få tilskudd. Min konklusjon: det er ikke et alternativ å renovere eksisterende basseng fordi det er mer fornuftig å bruke pengene på et nytt anlegg.

Då står vi igjen med to alternativer; bygge to 25 meter bassenganlegg; ett i Kabelvåg og et i Svolvær eller et større badeland?

Sannsynligvis er det slik at alternativet med to basseng, ett i Kabelvåg og et i Svolvær, ikke er realistisk. Vågan kommune har ikke økonomi til å bygge og drifte to basseng, og dersom det ene blir bygd, blir ikke det andre bygd. Da er vi like langt, og vi har ikke oppnådd det som var målet som er å dekke opplæringsbehovet.

Nye anlegg skal være en arena for svømmeopplæring i regi av skolene, organisert svømmeidrett, egenorganisert aktivitet og offentlig helsetilbud. I tillegg kan deler av kapasiteten rettes mot billettsalg til innbyggerne og besøkende. Behovet for svømmeundervisning med tilleggsbehov er i Vågan beregnet til 41 540 timer. Dagens bassengstruktur leverer 29 260 timer. Begge foreslåtte alternativer dekker opplæringsbehovet iht. opplæringsloven. Forskjellen er at et større badeland har en betydelig større kapasitet og kan ha flere elever samtidig til svømmeundervisning, og har i tillegg en betydelig tilgjengelig kapasitet på ettermiddag og i helger.

Min konklusjon; det er behov for å øke kapasiteten og begge alternativene (forutsatt at det blir bygd to nye basseng a 25 meter) løser behovet iht. opplæringsloven, med den forskjell at et større badeland har en større tilgjengelig kapasitet som kan benyttes til billettsalg til innbyggerne og besøkende.

For å ta stilling til alternativene må investeringskostnader og framtidige driftskostnader vurderes. Iht. saksopplysninger koster et basseng på 25 m 68,5 mill. kr. Redusert for mva. refusjon og forventet spillemidler bli kommunens netto investering for et basseng 36,8 mill.kr. Utfordringen med dette valget, et at basseng nummer to neppe kommer i posisjon til å få spillemidler, og da blir netto investering for basseng nummer to 18 mill. kr høyere. Kommunen total netto investering for to basseng vil derfor beløpe seg til 91,6 mill. kr. Årlige driftskostnader for de to basseng er beregnet til 3,7 mill. kr.

Flere av partiene forutsetter at Vågan kommune har økonomi til å finansiere og drifte to basseng. Slik er det dessverre ikke. Vågan kommune ikke har økonomi til å bygge og drifte to basseng. I dag driftes Svolvær bassenget 3 ettermiddag/kveld i uken. I tillegg sørger svømmeklubben for 4 ettermiddag/kveld. To basseng gir heller ikke gi et kundegrunnlag som øker inntektsgrunnlag for drift på kveld og i helger.

Det er flere som ser de samme utfordringer som jeg. Kommunedirektøren advarer og det samme gjør ordfører. AP, SV og Rødt har i avtale med SP forpliktet seg til å drifte Vågan kommunes på en økonomisk ansvarlig måte. Ordfører forholder seg til avtalen. I forbindelse med regnskapsavslutning advarer også revisor og bemerker følgende; Vågan kommune har en gjeld som langt overstiger anbefalte måltall for kommunene. Vi ser at Vågan kommune handlingsrom er begrenset, netto lånegjeld er på 137 % mot anbefalt 85 %.

Et fullverdig bade land er iht. saksgrunnlaget beregnet å koste 149 mill.kr. Redusert for fradrag for mva. og forventet tippemidler blir netto investering på kr 76 mill. kr.

Min konklusjon; et fullverdig badeland gir en lavere netto investering for Vågan kommune sammenlignet med alternativet som er 2 basseng på 25 meter. Utfordringen med dette valget er at Vågan kommune ikke har mulighet til å gjennomføre denne investeringen alene.

Alternativet med to basseng på 25 meter har en begrenset publikumsappell. Beregnet potensial er på 11 000 billetter til innbyggere og besøkende. Erfaringstall fra bassenget i Svolvær gir et besøkstall på 6 500. Det er fordeler med et moderne badeland. Erfaring fra andre steder som har investert i et moderne badeland viser at innbyggerne og besøkende bruker et slikt anlegg mye mer. Basert på tall fra moderne badeanlegg kan besøkspotensial være mellom 65- 100.000 besøkende pr. år. Et slikt besøkstall gir et helt annet inntektsgrunnlag og kan forsvare en investering, og vil dekke store deler av driftskostnadene som i hovedsak er relatert til personalkostnader og elektrisitet.

Min konklusjon, et badeland gir større inntekter fra innbyggere og besøkende som dekker en større del av driftskostnadene.

Vi så heldige i Vågan kommune at vi har en frivillighet og et næringsliv som stiller opp for å utvikle Vågan kommune til et sted som folk ønsker å besøke. Slik er det også i denne sak. Næringslivet har meldt sin interesse med et konkret forslag for å realisere et moderne badeland. Det passer perfekt inn sammen med de andre tilbud vi har og som gjør Vågan kommune til et attraktivt sted å besøke. Men det er også slik at en investor stiller ikke opp for å være snill, men de ser en mulighet for avkastning ved å disponere sin kapital i et samarbeid med kommunen. Etter mitt syn er det ikke feil, men gir en mulighet for kommunen til å vurdere om dette er en alternativ løsning.

Min konklusjon; en investering i et badeland i et OPS-konsept er ikke ferdig utredet, men kan gi det resultat at kommunens dekker sitt behov med et mindre kapitalbehov enn med alternativet, som er å investere i to nye basseng.

Vi i FrP vil bygge basseng, men vi må også forholde oss til fakta. Fakta som beskrevet i sakspapirene og som referert ovenfor gir oss bare et fornuftig valg, og det er å utsette beslutningen, inntil alle alternativer er utredet.

Jeg minner om at alle 29 representantene i kommunestyret har samme ansvar. Det er å gjøre de riktige investeringsbeslutninger og sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi som er i stand til å møte framtiden.

Kommentarer til denne saken