- Et nødvendig onde eller et inderlig ønske om livskraftige lokalsamfunn

Det er med interesse at innbyggerne i Borge følger debatten og engasjementet knyttet til skolestrukturen i kommunen. Minst like interessant er rekken av høringsuttalelser som entydig ønsker å opprettholde dagens struktur. Ikke uventet fremkom det også i Lofotpostens noe uformelle undersøkelse at over 80% ville opprettholde dagens system med nærskoler. Saken er enda ikke avgjort i kommunestyret, men det har vel sjelden vært en sak der administrasjonen har vært mer i utakt med innbyggerne enn i denne saken. Så kan man jo i ettertid spørre seg om utredningen var vel anvendte penger. Det får andre avgjøre.

En sak som har fått mindre oppmerksomhet enn skolestruktursaken er lokalisering av kommunens basseng. Også denne saken skal behandles i kommunestyrets møte den 16.2, og ikke uventet er administrasjonens forslag også her å sentralisere all svømmeundervisning til kommunesenteret. Når så vi sist et saksframlegg som gikk i motsatt retning?

Så vidt vi kan lese ut av sakspapirene er etablering av et felles sentralisert basseng de to dyreste alternativene hvis vi ser på kostnadene til investering. Sett ut fra Norges bank sin renteprognose for de neste årene ser vi med bekymring på ytterligere store låneopptak i Vestvågøy kommune, noe som vil kunne ha en negativ innvirkning på driftskostnader fremover. Videre er vi skeptisk til anslaget over besøkende. Selv om kommunen har positive erfaringer knyttet til besøkstall på for eksempel Lofotr, så mener vi at det ligger en stor potensiell risiko i å planlegge et basseng med det publikumsgrunnlag som ligger til grunn for forslaget. Etter vårt syn vil et basseng på Leknes primært ha Vest-Lofoten som kundegrunnlag. Vi kan ikke se at turister vil være en viktig besøksgruppe i denne sammenheng, og så vidt vi kan se av utredningen er dette en vesentlig andel av besøkstallene. Antall besøkende vil også bli påvirket av tilsvarende planer i Vågan, noe vi ikke kan se er tatt hensyn til. Bør ikke politikerne få fremlagt et «worst case» scenario som kan vise hva dette prosjektet kan måtte koste i årlig driftskostnader hvis forutsetningene ikke stemmer?

Vi registrerer også at det er noe usikkerhet knyttet til mulig refusjon av merverdiavgift i prosjektet, noe som burde ha vært avklart. Vi kan ikke se at det er mulig å ta stilling til saken så lenge et så vesentlig forhold ikke er avklart. Asplan Viak har i sin utredning påpekt at man bør få en skriftlig forhåndsuttalelse fra Skatteetaten for å få en tydelig avklaring av spørsmålet. Det har man ikke gjort, men bruker begrepet høyst sannsynlig om muligheten til å få dette. Da tar man en bevisst risiko som man er kjent med.

Som kjent ble bassengene utenfor Leknes tidligere utleid til private. Noe av det som brukes som argumenter for manglende utleie er

- Vannkvalitet må styres manuelt

- Krav til opplæring hos badevakter

- Ansvarsforhold

Det er med en viss undring at man ved et lett søk på internett finner et utall av bassenger som leies ut til private. Den eneste forutsetningen er at man må ha godkjent badevakt og livredningskurs (eller leie dette). Er det slik at det i Lekneshallen er personell fra eiendomsdrift til stede hele tiden for å sikre vannkvaliteten manuelt? Hva går denne kontrollen ut på, og er det ikke mulig å automatisere dette i 2021? Når det gjelder ansvar, er ikke andre utleiere av basseng opptatt av det samme ansvaret? Bør man ikke få dette ansvaret skriftlig dokumentert fra forsikringsselskapet? Saken er for viktig til at slike ting bare henger i løse luften. Man kan bli mistenkt for vikarierende argumenter, og det bør man unngå. Kanskje en god journalist kan få avklart hva som faktisk gjelder?

Vi er opptatt av at områdene utenfor kommunesenteret styrkes. Skole og basseng henger tett sammen, og vår frykt er at det ene etter hvert følger det andre. På dette grunnlaget er vi meget kritisk til å samle alt i et felles stort anlegg på Leknes. Dette synet forsterkes av mange eksempler på at slike anlegg blir store kostnadssluk. Målet for kommunen må være å lære ungene å svømme. Denne oppgaven løses best på den enkelte skole, hvor fleksibilitet til bruk av bassenget blir størst.

Vi er også kritisk til at to store viktige saker kommer opp i samme møte i kommunestyret, hvor skolesaken åpenbart har fått mest oppmerksomhet.

Ønsker politikerne livskraftige lokalsamfunn – så har dere nå mulighet til å vise det!

Med hilsen

Borg / Liland Velforening

Bøstad / Hagvåg velforening

Steinfjorden Bygderåd

Nordlys veglyslag/grendelag

Eggum Velforening

Lyngedal og omegn velforening

Kvalnes Grendelag