Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening ved leder advokat Knut IngeMyklebust advarer i Lofotposten 13.11.2021 mot den vedtatte sammenslåingen av domstolene og er bekymret for at rettsstedet i Lofoten etter hvert vil forsvinne når rettsstedet ikke lenger har stedlig ledelse. Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening oppfordrer politikerne i regionene til å engasjere seg i spørsmålet om reversering av den vedtatte domstolsreformen.

Salten tingrett og Lofoten tingrett har vært under felles ledelse siden 15. april 2018, og ble deretter sammenslått til én domstol med to rettssteder 26. april 2021. Vi gjorde oss godeerfaringer med bedre total ressursutnyttelse gjennom felles ledelse. Nytilsatte dommere fikk arbeidsplikt i begge domstoler og saker som ellers ville fått lengre berammingstid eller blittutsatt kunne behandles av dommere på tvers av domstolene.

Domstolkommisjonen foreslo en reduksjon fra 60 til 22 tingretter med 30 fast bemannede rettssteder. Lofoten var et av de «fast bemannede rettsstedene» og jeg er svært glad for at vi ble hørt i vårt syn på at det må være et fast rettssted i Lofoten, blant annet grunnet de geografiske avstander. Reformen ble vedtatt, men med opprettholdelse av alle rettssteder over hele landet. Regjeringspartiene og FRP understreket at for rettssteder som i dag har fire eller færre dommerårsverk skal nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten opprettholdes. Det er lagt til grunn fra Domstoladministrasjonen at disse rettsstedene ikke skal miste årsverk, verken dommerårsverk eller saksbehandlerårsverk. Rettsstedet Lofoten har 3dommerårsverk og 3,5 saksbehandlerårsverk, en bemanning som innebærer at rettsstedet gjennom sammenslåingen er «vernet» fra å miste årsverk. Som domstolleder har jeg ingen myndighet til å flytte stillinger fra Lofoten til Salten, slik advokatkretsen frykter.

En reversering av domstolsreformen innebærer for det første at Lofoten tingrett vil bli egentingrett, men Lofoten tingrett vil fortsatt være under felles ledelse av sorenskriver for begge tingrettene. En tilbakeføring til 2016 med egen sorenskriver i Lofoten tingrett er ikke et alternativ i henhold til regjeringens forslag om reversering. For det andre vil Lofoten tingrett ikke lenger være «vernet» fra å miste årsverk. Lofoten tingrett har over år hatt en bemanning som er høyere enn sakstilgangen skulle tilsi. Ved en reversering er det stor sannsynlighet for at Lofoten tingrett vil miste årsverk på saksbehandlersiden, og kanskje også på dommersiden.

Bedre ressursutnyttelse og sterkere fagmiljøer har vært to hovedbegrunnelser for domstolsreformen. Vi ser at vi som én domstol med to rettssteder utnyttersaksbehandlerressursene og dommerressursene bedre. Alle saker kan forberedes av saksbehandler uavhengig av hvor de geografisk hører hjemme. Overkapasitet på ett rettssted kan overføres til det andre rettsstedet. Vi er mindre sårbare ved ferieavvikling og sykefravær. Vi drar veksler på hverandres fagkompetanse. Salten tingrett har i mange år hatt en leder med betydelig IKT kompetanse, en kompetanse som gjennom felles ledelse og sammenslåing av tingrettene, er svært verdifull også for Lofoten. Styrket fagkompetanse og bedreressursutnyttelse kommer brukerne av den sammenslåtte tingretten til gode.

Gjennom sammenslåingen er rettsstedet Lofoten blitt styrket med en ledergruppe bestående av sorenskriver, nestleder og administrasjonssjef.

Fra et bruker- og distriktsperspektiv er vanskelig å se reelle innvendinger til sammenslåingen: Tilbudet for brukerne er bedre, arbeidsplassene i Lofoten er sikret og domstolen har bedremuligheter for utnyttelse av ressurser og utvikling.