Egen sengepost og mottakssenter for koronapasienter

Det er opprettet en egen sengepost for pasienter med Covid-19, ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det melder Nordlandssykehuset i en pressemelding.

DEL

Sengeposten kan utvides til å ta inntil 58 pasienter. Det er etablert et mottakssenter i tilknyttning til sengeposten.

Fraktes til Bodø

I tillegg bygges det opp kapasitet på Intensivenheten for å kunne motta flere intensivpasienter som trenger respiratorbehandling. Nordlandssykehuset har til sammen 48 respiratorer og anestesimaskiner med respiratorfunksjon. Det er bestilt 10 nye.

Ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen er det også respiratorer tilgjengelig, slik at pasienten kan få startet opp respiratorbehandling der.

– Men vi er forberedt på at flere av disse pasientene vil ha behov for avansert intensivmedisin og vil måtte bli overført til Bodø for videre behandling. Dette skjer også uavhengig av koronapandemien, sier Terje Tollåli, mangeårig lungelege i Nordlandssykehuset Bodø, i pressemeldingen.

Personell og utstyr

Tonje Hansen er leder for pandemistaben som er etablert for å ivareta planlegging og beredskap under korona-utbruddet. Hun forteller at den største utfordringen de har er å ha nok personellressurser til å dekke pandemitoppen.

– Slik situasjonen er i dag, har vi tilstrekkelig personell for en ny normalsituasjon. Vi vil også med nedtak av planlagt drift og omrokeringer, ha tilfredsstillende personalressurser til det minst alvorlige pandemiscenariet. Vi står likevel overfor en større utfordring dersom det mest alvorlige pandemiscenariet slår til, sier Tonje Hansen.

Det er satt i gang opplæring på personell som kan hjelpe til.

I dag har helseforetaket beredskapslager av smittevernutstyr for inntil åtte uker.

- Det arbeides lokalt, regionalt og nasjonalt for å sikre helseforetakene nødvendig tilgang på utstyr slik at sykehusene er godt rustet til å møte et større tilfang av pasienter, informerer Nordlandssykehuset.

Artikkeltags