Gå til sidens hovedinnhold

En bolig for alle i Vågan kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Bolig er kanskje det viktigste velferdstiltaket i et samfunn. Boligen representerer den trygge rammen for barns oppvekst, og er selve forutsetningen for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunn. Trygg bolig forebygger og fremmer helse. Derfor mener Vågan AP det må være mekanismer som sikrer alle en bolig som er tilpasset den enkeltes husholdning sin økonomi. Dette vil Vågan Arbeiderparti være en pådriver på, og samtidig jobbe aktivt for å få dette realisert inn i en boligsosial handlingsplan for neste periode.
Vi må ta tilbake den offentlige boligpolitikken og ikke overlate all utbygging til private eiendomsutviklere med sine krav til avkastning. Kommunens eiendomsselskap bør bygge, også i samarbeid med andre aktører, boliger til selvkost eller med lav fortjeneste. Slike prosjekt kan være:

• "Leie-til-eie-boliger": Den som leier betaler husleie hver måned, men i stedet for at leia går til en huseier, går det til å delvis kjøpe litt mer av sin egen bolig hver måned.

• Innsats for leie-boliger: Lavere leiekostnader for den som leier, men som gjenytelse må personen selv ta et større ansvar for driften av boligen.

• "Etablererbolig", en løsning som gjør at man ikke eier hele boligen, men f.eks. 80 prosent, og dermed også betaler tilsvarende. Resten eier kommunen

Økonomien er en viktig del av innholdet i en boligsosial handlingsplan. En slik plan vil gjøre at kommunen kan ta de nødvendige grepene som trengs, og benytte en boligpolitikk som møter og tilpasser seg innbyggernes boligbehov og betalingsevne. Kommunen må søke og utnytter de ressurser som ligger i husbankens tilskudds- og låneordninger. Kommunen må også utnytte de ressursene som finnes i den kommunale tomte- og boligmassen. Videre må det etableres et målrettet samarbeid mellom ulike tjenesteområder, og en oppmykning av reglene for bruk av startlån. Det vil også være bra å invitere interessegrupper og private utbyggere for å få kartlagt flere muligheter. For det finnes både ressurser og virkemidler, det gjelder bare å finne og nyttiggjøre seg av dem.
For å få dette til så vil Vågan AP at flere kommunale instanser går sammen i arbeidet med å utarbeide en aktiv boligplan:
I planleggingen handler det særlig om å føre en generell, langsiktig og forutsigbar boligpolitikk som dekker innbyggernes boligbehov, men også det å ha tilstrekkelige boligsosiale tiltak for den som av ulike årsaker trenger livslang, eller midlertidig hjelp på boligmarkedet. Det er viktig å planlegge langsiktig samtidig som konkrete boligtiltak skal kunne påbegynnes og avsluttes innenfor budsjett- og økonomiplanperiodene.
I hele inneværende valgperiode har dagens posisjon sagt fra Kommunestyrets talerstol at boliger for særlig vanskeligstilte skal prioriteres. Utviklingen viser noe helt annet. Det blir verre og verre for enslige innbyggere med særlig behov, og for de med lav inntekt å skaffe seg en egen bolig. Eneboliger som er til salgs blir kjøpt opp av aktive utleiere, og leid ut til turister og annen kortidsutleie. I tillegg er egenkapitalbehovet for å kjøpe, så stort at det i noen tilfeller fører det til at noen går til det uheldige skritt å finansiere egenandelen med et forbrukslån- og eller med kredittkort. Dette er en utvikling som Vågan AP ikke skal få fortsette.
Vågan AP vil derfor sørge for, hvis vi kommer i posisjon, at det i kommuneplanenes samfunns- og arealdel skal legges rammer og føringer også på boligbehovet.
Boligstrategier:
Boligstrategier er fremgangsmåter som bør benyttes for å nå målene på boligområdet. Når kommunen kjenner både utfordringer, behov og kan vurderer mulige løsninger, vil strategier hjelpe administrasjonen til å fremme boligtiltak som kan bli til nytte for alle husholdninger i kommunen. Slike strategier vil Vågan AP sørge for blir utarbeidet.
En gjennomgang av kommunens utfordringer på det boligsosiale området vil sannsynligvis avsløre både utfordringer, og samtidig reise problemstillinger. Enkelte boligsosiale utfordringer, spesielt mangelen på boliger for bestemte grupper og husholdningstyper, oppleves som utfordrende. Derfor må finansiering og fremskaffing av nye boliger, både økonomisk- og tjenestemessige, finne nye og bærekraftige løsninger. Det samme gjelder et samordnet kommunalt system som skal sørge for utvikling og fremdrift ut fra til enhver tid gjeldende rammebetingelser.
Organisering, samhandling og forankring av boligarbeidet:
Riktig organisering, politisk og administrativ tverrfaglig forankring av boligarbeidet, er en forutsetning for å lykkes. Det krever intern samarbeidsvilje, samarbeidsevne, samhandling med private utbyggere, med frivillige organisasjoner eller andre aktører. Politisk og administrativ styring må knyttes målrettet sammen i kommunens årlige handlingsprogram, budsjett og økonomiplaner.
Boligpolitikken bør og skal være et korrektiv til boligmarkedet i den forstand at markedet blir utfordret til å bygge det innbyggerne faktisk trenger og kan betale for. En avgjørende forutsetning er at markedet til enhver tid er informert om husholdningenes levekår og boligbehov slik at denne målsettingen oppfylles. Den kommunale boligmassen vil alltid være et supplement til markedet slik at økonomisk og sosialt utsatte personer og personer som har spesielle helserelaterte omsorgsbehov, får dekket sine behov.
Vågan Arbeiderparti vil arbeide for å følge opp kommunens fremtidige boligmål, satsingsområder og strategier, slik at det blir forpliktende for organiseringen av tiltakene og at ressursbruken blir lagt til grunn for de politiske og administrative prioriteringer. Strategiene bør bygge på kommuneplanen, og skal møte utfordringene og gradvis føre til forbedringer på boligområdet generelt og i det boligsosiale området spesielt. Måloppnåelsen skal fremkomme i fremtidige årsrapporter, budsjett- og økonomiplaner.
Vågan AP vil derfor arbeide for:
• Sikre førstegangsetablerere, enslige og ungdom en inngang i boligmarkedet.
• Utvikle boligtomter, kommunale og i samarbeid med private aktører.
• Vurdere tiltak slik at korttidsutleie ikke skal fortrenger botilbud for fastboende.
• Ha boliger for alle, aktiv oppfølging av Boligsosial Handlingsplan
• Bygge spesialtilpassede boliger tilpasset innbyggere med særskilte boligbehov.


For å oppnå dette så trenger Vågan AP din stemme.

GODT VALG

Kommentarer til denne saken