Arbeiderpartiet vil skape et mer rettferdig samfunn, der flere får muligheten til å jobbe og leve i hele landet. Derfor har vi lagt fram 60 konkrete tiltak i en distriktsmelding. Til sammen viser disse tiltakene en helt annen retning for landet vårt, der målet er attraktive lokalmiljø med gode velferdstjenester i hele Norge.

Nå har vi hatt sju år med økende forskjeller og en regjering som har prioritert privatisering, sentralisering og kutt i velferden til folk flest. Høyresidens sentraliseringspolitikk har gått for langt. Den har ført til at folk flytter fra distriktene fordi det blir færre attraktive jobber og større avstand til trygge tjenester. Arbeiderpartiet ønsker en annen kurs. Det skal være trygt og godt å bo i hele landet, og vi må skape levende lokalsamfunn og nye, grønne arbeidsplasser.

Det regjeringsoppnevnte Distrikstutvalget la nylig frem en rapport som viser at antall statlige arbeidsplasser har økt med 15 prosent de siste ti årene, samtidig som de minst sentrale kommunene har mistet 12 % av sine statlige arbeidsplasser. Arbeiderpartiet vil snu denne sentraliseringen og fremme en helhetlig strategi for statlig nærvær i regionene, der statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nær befolkningen, og der offentlige etater og institusjoner bidrar til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer.

Store forskjeller mellom ulike folk og i ulike deler av landet svekker fellesskapet. Dette vil vi bekjempe. Tilliten blant oss styrkes gjennom små forskjeller mellom folk, på tvers av sosiale lag, og på tvers av by og bygd. Det gjør også at fellesskapet kan bruke mer penger på velferd og investeringer.

Folk må kunne jobbe og ta utdanning i nærheten av der de bor, og være trygge på at de får den hjelpen de trenger. Da må det være politi, brannvesen og ambulanse nært folk. Skal vi fortsette å videreutvikle samfunnet vårt, er det viktig og helt nødvendig at vi har en regjering som satser på distriktspolitikk, og som prioriterer hele landet. Med Arbeiderpartiet får vi satsingen som trengs i både byene og distriktene. Slagordet «by og land – hand i hand» er like relevant i dag som for 90 år siden!