Vi trenger en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, og gjennom fiskeripolitikken må vi sikre at fiskeressursene gir verdiskaping, aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Vi trenger en variert flåtestruktur for å sikre tilgang til råstoff hele året, og skape helårlige arbeidsplasser på land.

Arbeiderpartiet er tydelig på at fiskeressursene er folkets eiendom, som skal sikre arbeidsplasser og verdier i kystsamfunnene. Det skal ikke tildeles evigvarende kvoter. Høyreregjeringen stemte ned forslaget vårt om å grunnlovsfeste fellesskapets eierskap til fiskeressursene.

Gjennom en mer aktiv næringspolitikk og målrettede virkemidler vil vi legge til rette for mer bearbeiding av sjømat på land. Regjeringen på sin side har prioritert skattekutt, næringsnøytralitet og generelle rammebetingelser.

Riksrevisjonens rapport som kom våren 2020, ga flengende kritikk for Høyreregjeringens fiskeripolitikk. Høyreregjeringens kvotemelding med støtte fra FrP, har ikke tatt innover seg kritikken fra riksrevisjonen, og har i tillegg skapt stor usikkerhet og uforutsigbarhet for fiskerinæringen. Arbeiderpartiet tar rapporten på alvor, lytter til fiskerne, næringen og til kystsamfunnene. Vi skal derfor lage en kvotemelding 2.0. Det gjør vi fordi fiskerne og lokalsamfunn langs kysten trenger forutsigbarhet og nødvendige avklaringer.

Våre viktigste løsninger:

1. Arbeiderpartiet vil være garantisten for at fiskeressursene også i framtida skal tilhøre folket i fellesskap: Vi vil sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven skal ligge fast, og forbli viktige pilarer i norsk fiskeripolitikk.

2. Arbeiderpartiet vil sikre bærekraftig forvaltning av ressursene i havet, og stimulere til en klimavennlig flåte, satsing på ny teknologi og sørge for best mulig utnyttelse av ressursene fra havet. Innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt skal styrkes.

3. Arbeiderpartiet vil stimulere til økt bearbeiding langs kysten av både oppdrettsfisk og villfisk. Det må legges til rette for helårlige og lønnsomme arbeidsplasser, med gode og seriøse lønns- og arbeidsvilkår.

Etter åtte år er det på tide med et taktskifte og en regjering som faktisk spiller på lag med fiskerinæringen. En ny, arbeiderpartiledet regjering sikrer at godene av våre felles ressurser går til fellesskapet og kystsamfunnene!