Etter 8 år med en sentraliseringskåt regjering, er det på tide med et skifte som må føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet. Et mer rettferdig Norge handler om mer enn arbeid til alle, inntektsutjevning og lik tilgang til helse og skole. Det handler også om makt og mulighet til å bygge en fremtid og gode lokalsamfunn der alle kan delta og føle seg hjemme. Derfor er distriktspolitikken både et rettferdighetsprosjekt og et frihetsprosjekt.

De sentraliserende kreftene i økonomien og politikken er sterke. Lenge har det foregått en sektorvis sentralisering i staten. Som en følge av sentraliseringen har statlige arbeidsplasser forsvunnet ut av stadig flere lokalsamfunn, og viktig kompetanse og innbyggere har blitt borte.

Hva vil en videreføring av en slik nasjonal politikk ha å si for distriktskommuner og regioner fremover. For å snu nåværende sentralisering, samt fremme en mere helhetlig strategi for statlig nærvær i regionene der statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nær befolkningen og der offentlige etater og institusjoner bidrar til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer. Da må det også legges til rette for etablering av boliger med gode oppvekstmiljøer, slik at tilflyttere kan velge mellom urbane og landlige miljøer. Her vil også en utbygging av digitale løsninger være et must for å oppnå en god infrastruktur,.

Sterke regioner er en viktig drivkraft i utviklingen av kunnskap og verdiskaping. Styrking av den strategiske samhandlingen mellom regionene og nasjonale myndigheter på viktige områder for samfunnsutviklingen, som utdanning, næringsutvikling, velferd, transport og boligutvikling.

Byene spiller viktige roller som regionale motorer, som bidrar til gode tjenester til befolkningen, utvikling av næringslivet og attraktive regioner. Samtidig har politikken i for stor grad fokusert utelukkende på de store byene eller de mindre kommunene. Vi må vil løfte frem de mellomstore byenes rolle i utviklingen av Norge og lansere en strategi for å styrke konkurransekraften, velferds- og kulturtilbudet og en klimavennlig utvikling slik at det kan bidra til vekst i Distrikts-Norge.

Svar på den økende sentraliseringen er en sektorovergripende distriktspolitikk. Alle sektorer har et distriktspolitisk ansvar. Målrettede tiltak for en god distriktspolitikk med distriktspolitisk betydning er nødvendig.

Arbeiderpartiet er opptatt av at landet er inndelt på en hensiktsmessig måte, og vil ha en gjennomgang av konsekvensene av regionreformen, statens egen regioninndeling og hvordan flere oppgaver kan overføres til fylkene. Dersom tvangssammenslåtte fylker ønsker å endre sine grenser for å bedre kunne løse oppgavene, vil Arbeiderpartiet i regjering gå i dialog med fylkene for å få til dette på en fornuftig, helhetlig og ansvarlig måte.

For å få dette på plass så vil vi i Arbeiderpartiet:

· Innføre nærhetsprinsipper for statlig styring:

o Statlige virksomheter skal organiseres slik at kompetansen ligger så nært innbyggerne som mulig.

o Nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.

o Bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser.

o Ingen vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder skal gjøres i neste stortingsperiode med mindre det er avgjørende for å ivareta viktige nasjonale interesser.

o Digitalisering skal tas i bruk for å sikre eksisterende arbeidsplasser og utvikle tilbudene der innbyggerne er.

· At det skal innføres en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer.

· Utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

· Etablere et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, med sikte på arbeid, velferd og utvikling.

· Gjøre tilgang til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm og arbeide for nye teknologiske løsninger, som for eksempel 5G, til hele landet.

· Etablere flere lokale nærtjenestesentre, der man får ordnet med pass, førerkort og sivile oppgaver som testament, og se på mulighetene for lokal rettshjelpsveiledning.

· Samle ulike offentlige tjenester slik at man får større fagmiljøer selv om hver enkelt etat har få ansatte. Flere statlige stillinger bør lyses ut med mulighet for kontorsted utenfor hovedkontoret.

· Gi fylkeskommuner, kommuner og virkemiddelapparatet mer myndighet til å gjøre lokale og regionale vurderinger i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser.

· Sikre innovasjon og et bedre tjenestetilbud gjennom virkemidler som tar hensyn ulike regionale utfordringer og behov, og samtidig legge til rette for at alle regioner får reell mulighet til å benytte seg av nasjonale ordninger

· Videreføre og utvikle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

· At inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

De store oppgavene løser vi best sammen