SV ønsker seg et likestilt Nordland, der alle kan delta, trives og leve godt - uansett funksjonsgrad. For å oppnå dette må vi fjerne fysiske og økonomiske hindringer og tilrettelegge for alle - overalt, der det trengs. Dette er et ansvar som både kommunene i Nordland og Nordland Fylkeskommune må ta på alvor.

Rundt 15 % - 18 % av befolkningen i Norge har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Disse prosentene utgjør en svært mangfoldig gruppe, rik på ressurser og evner. Likevel blir funksjonshemmede som gruppe marginalisert og møter ofte på diskriminering og utenfordhold av samfunnet.

Funksjonshindrede står ofte bakerst i køen i kampen om helse, utdanning, arbeid og generell deltakelse.

Et sentralt likestillingstiltak er brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en lovfestet ordning som kommunene skal dekke. Utfordringen er at det praktiseres store variasjoner i de ulike kommunene hva gjelder dekning av BPA. Din kommunes økonomi skal ikke avgjøre hvor mye hjelp du kan få. Folk som trenger hjelp i hverdagen skal ikke måtte flytte for å få et skikkelig tilbud. BPA-ordningen må derfor inn i folketrygda, for å sikre et likeverdig BPA-tilbud uavhengig av hvor en bor.

Videre er det pinlig om vi aksepterer dagens situasjon der kun 43,8 % av funksjonshindrede i alderen 18 - 66 år er sysselsatt i utdanning/jobb (ssb.no/arbeid). Dette tilsier at over halvparten holdes utenfor arbeidslivet. Til sammenligning gjelder dette kun 26 % av den funksjonsfriske delen av befolkningen. Å sysselsette flere funksjonshindrede i arbeidslivet er god samfunnsøkonomi. NOU-en “På høy tid” (2023) viser at dersom norsk arbeidsliv over en 10-årsperiode klarer å sysselsette 15 prosent flere av funksjonshindrede i arbeidsfør alder, enn det som er tilfelle i dag, vil det gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 26,7 milliarder kroner. I Nordland mangler vi kompetanse og arbeidskraft på flere områder. Da gir det liten mening å ikke inkludere alle innbyggerne våre i arbeidslivet - for vi trenger alle sammen.

SV vil heller bygge ramper inn i arbeidslivet, enn bratte trapper. Mens vi venter på at de andre partiene på Stortinget vil bli med på å innføre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, vil vi at Nordland skal bli et CRPD-fylke. Dette vil forplikte oss til å jobbe helhetlig med tilrettelegging av alt fra bygninger og uteområder til friluftsliv, kultur- og samfunnsliv, samferdsel, arbeidsliv, utdanning og politikk.

Godt valg!

Kilder:

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/stabilt-arbeidsmarked-for-funksjonshemmede

NOU- på høy tid: https://www.regjeringen.no/contentassets/06e733d054c343af921f6469cb5324c4/no/pdfs/nou202320230013000dddpdfs.pdf