Jeg leser innlegget fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet med litt undring.

Det går i «strupen» på meg på holdninger jeg verken har eller gitt uttrykk for. Det kan hende at journalisten i LT har misforstått mine utsagn, men jeg har ikke kritisert ansatte ved institusjoner, eller andre steder, at de ikke gjør så godt de kan.

Problemet er underfinansiering og dermed underbemanning og vedvarende mangel på fagpersonell, som de ansatte ganske riktig påpeker.

De ansattes representanter har ikke dekning for å si at rammebetingelsene for drift av Omsorgstjenesten var dårligere når FRP- satt i regjerning, en uttalelse tatt ut av luften. Fakta er at FRP har foreslått og fått gjennomført i flere kommuner, Statlig finansiering av Omsorgstjenesten. I VVK ble dette stemt ned, og det var heller ingen entusiasme fra ansatterepresentanter. Tilskudd for bygging av institusjonsplasser har økt kraftig, rammene til kommunene like så.

At det ligger et effektiviseringspotensiala i kommunesektoren er åpenbart. En effektivisering som er nødvendig. Brutto kommuneinntekt har økt med 30% de siste tre årene. Sum inntekter har økt fra 2018 til 2020 med ca 7%, lønnsutgiftene i 2018 er nøyaktig lik 2020. Rammene har økt signifikant, det er fakta.

Fastlegeordningen er ikke falitt, og oppgaver og finansiering har stadig blitt bedre. I VVK er det lenge siden vi har hatt så god dekning som nå. Vi ønsker imidlertid at kommunen i større grad skal prioritere institusjonslegedekning. Det er arbeidet frem en ordning med «reserve-lege» for å dekke opp for vikarbruk. Så Fastlegeordningen er svært god i VVK. Det har det vært tverrpolitisk enighet om- det er bra.

FRP har i VVK fremmet egne forslag til kommunebudsjett de siste to periodene, hvor helse og omsorg har vært prioritert mye høyere enn posisjonen. Det er et faktum.

Vi vil ha og har absolutt hatt et godt forhold til ansatterepresentanter, og har i sak etter sak støttet deres innspill mot nedleggelse av institusjonsplasser og ikke minst kravet om mye større andel heltidsstillinger.

Vi ønsker institusjonsplasser med større innhold og ikke minst aktivitet, ikke bare opphold. Pårørende er krystallklare på at det er behov for en markant økning av tilbudet på daglig aktivitet. Jeg vil tro vi er enige i dette. Så skjønner jeg det politiske bilde at vi står på hver vår planet, og har behov for å støtte våre egne, i hvert fall prøve å hjelpe til når ens egne partier har mistet fotfeste og delvis troverdighet.