De vedtatte kommunedelplanene sier at barnehager og skoler i Vågan er viktige for at kommunen skal nå sine langsiktige mål innenfor de forskjellige tjenesteområdene. Men hva jobbes det med der ute, i kommunens skoler og barnehager? Hva er egentlig hovedutfordringene ?

Våganskolene er med i Statsforvalterens Oppfølgingsordning for kommuner der kartlegginger og undersøkelser avdekker sprik i læringsresultater og læringsmiljø. To konsulenter engasjert av Statsforvalteren jobber sammen med skoleeier og utviklingsgrupper fra skolene, med mål om økt læringsutbytte og et trygt læringsmiljø for elevene. Ett av tiltakene er systematisk arbeid med pedagogisk ledelse og læringsaksjoner ute på skolene. Arbeidet er godt i gang. Dette er et stort, viktig og tidkrevende arbeid. UDF Vågan ber om at skolene får ro til å være i, og ha hovedfokus på dette utviklingsarbeidet i planperioden.

UDF Vågan er bekymret for fremtiden når det gjelder å beholde og rekruttere lærere som dekker skolenes brede kompetansebehov, spesielt ute i distriktene. Det oppleves et gjennomtrekk av lærere på Lofoteventyr, for ett eller to år, fristet av kommunens rekrutteringsstipend. Kvalifiserte? Ja, men hvordan få de til å bli? Og hvordan ivareta de kvalifiserte som allerede er der, og må forholde seg til gjennomtrekk i kollegiet hvert eneste år? Kvalitet krever stabilitet!

Barnehagene jobber også med utviklingsarbeid, som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis. Målet er å sikre at alle barn i kommunen får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

I kommunens oppvekstplan kan vi lese at «Forskning viser at det gir størst profitt for et samfunn å satse ressurser og kompetanse på barnehagene, altså på universelle tiltak, tidlig i livet».

Mange av barnehagene i Vågan sliter med å få tak i kvalifisert personell, til tross for rekrutteringsstipendene som tilbys. Visste dere at 5 av 15 barnehager i Vågan hadde ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet i 2019, og at det i 2020 gjaldt for 11 av 15 barnehager i kommunen? Dette tyder på at rekrutteringstiltakene vedtatt i desember 2018, så langt ikke ser ut til å ha god nok effekt. Hva må politisk og administrativ ledelse i kommunen gjøre da? Kanskje selv kvalifisere de ukvalifiserte?

Kjære politikere! Det er DERE som må AGERE!

Det er på høy tid at dere setter rekrutteringsproblematikken på dagsorden, og at dette kommer til syne i budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025!

Vis oss den røde tråden i kommunens plan- og økonomiarbeid, og gjør de nødvendige prioriteringer!

Vis oss at dere vet hva som må til for å oppnå målet om økt kvalitet i skole og barnehage!

Vis oss at dere satser på barn, unge og utdanning!