Finstad går langt i å beskylde posisjonen for løgn, men de faktiske tilbakeføringene fra stat til fylke burde Finstad være godt kjent med. Og om man korrigerer for prisvekst har Nordland fylkeskommune 63 millioner mindre i 2020 enn i 2019 i tilbakeføring fra staten. Regjeringen og opposisjonen bruker bruttotall, vi må bruke netto.

Samtidig sier Finstad at hans og regjeringens hender er bundet, hvem som har tatt tau inn i regjeringens kontorer er for meg ukjent, men viljen til å knyte opp igjen har de i alle fall ikke funnet.

Kravene på det grønne skiftet har sammenheng med vedtak i Stortinget etter Parisavtalen i 2015.

Følgende vedtak ble gjort i 2015:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.»

Følgende vedtak ble gjort i 2017:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide krav i forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle nye ferger og rutebåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi når situasjonen tilsier at det er mulig.»

I en rapport fra 2017 presiserte DNV GL (fagmiljø på det grønne skiftet som staten bruker) at Nordland vil få en merkostnad på omtrent 200 millioner årlig for å finansiere EL-drift på ferge. Gitt at en slik periode vil ta mellom 5-7 år er total kostnad på mellom 1,3 til 1,7 milliarder avhengig av hvor raskt man kan gjennomføre omstillingen. Staten tilfører ikke fergefylkene tilstrekkelig midler for å nå dette. Statsråden sa selv på dagsnytt 18 forrige uke at de ser på saken, i tillegg til at Orten fra Høyre sa til VG forrige uke at de ser på løsninger for å kompensere fylkene for det grønne skiftet.

Det vil da være på sin plass å spørre Finstad om han er uenig i med egen regjering og eget parti eller er Finstad fortsatt bundet på sine armer?

Nordland er et fylke med betydelige inntekter til felleskapet, fire av Nordlands øyer alene sendte i 2017 ut over 135 000tonn med laks. Men dette er det dessverre ikke tatt høyde for i tilbakeføringene fra regjeringen.

Les også

Politisk svarteperspill hjelper ikke kystbefolkninga i Nordland