Fisker Wenche Arntzen fra Flakstad var en av flere delegater som brukte årsmøtet til Nordland Ap til å advarer mot de mest omstridte forslagene fra Sjømatindustriutvalget (Tveteråsutvalget). Flertallet i utvalget vil blant annet åpne for at industrien kan eie fiskekvoter, fjerne tak på antall kvoter per båt, og ha friere omsetning av kvoter.

– Når utvalget foreslår å fjerne Deltakerloven, som sikrer at fiskekvotene skal eies av aktive fiskere, åpnes det for å privatisere fisken i havet. Utvalget vil at industrien skal få eie fiskekvoter. Det kan i neste omgang åpne for at utenlandske aktører får adgang til å eie kvoter. Fisken må eies av folket. Det vil bidra til fortsatt verdiskaping langs kysten, mente Arntzen som leder Flakstad Ap.
Årsmøtet viser i vedtaket til at kystflåten fisker to tredjedeler av totalkvotene av hvitfisk, og at hver fisker i kystflåten genererer tre arbeidsplasser på land.

– Nordland er landets største fiskerifylke, både i antall fiskere og fartøy og hovedtyngden av flåten er under 11m. Kystflåten er derfor av stor betydning for Nordland. Nordland Arbeiderparti ønsker ikke at kystflåten bygges videre ned og vil derfor advare mot en ytterligere liberalisering av adgangen til kvotesammenslåing, heter det i vedtaket.
– Fiskeripolitikk var sentralt på årsmøtet. Det blir også en sentral sak i valgkampen for oss. En del av forslagene fra Tveteråsutvalget truer aktiviteten langs kysten, mener ordførerkandidat i Moskenes og årsmøtedelegat Laila Jusnes Kristiansen.