Ønsker vi å beholde de små lokale fiskersamfunnene må vi i årets valg sørge for de partiene som er tydelig på at de ønsker å øke aktiviteten i kystsamfunnene er de som blir sittende med makten fremover. Det har fra høyreregjeringen de siste årene vært lagt større vekt på å oppnå enda større profitt hos enkelte aktører, fremfor å økte aktiviteten lags kysten. Også riksrevisjonen slår fast at endringene som er gjort de siste årene har bidratt til redusert fiskeriaktivitet i mange kystsamfunn. Fiskeflåten vi har i dag består av alt fra de små åpne båter til store trålere. Hvordan kan man sørge for at vi opprettholder en differensiert fiskeflåte, hvor de store ikke «spiser opp de små»? Politikerne sin jobb fremover er å stoppe videre strukturering av fiskeflåten, og vi må unngå at fisken blir sendt til utlandet for videreforedling. Sjømat Norge og LO mener om politikerne vil kan man skape 50.000 nye arbeidsplasser innen sjømatnæringen i Norge. Da må man sammen sikre at fiskere som fisker langs vår kyst igjen skaper aktivitet i våre havner. Den nærheten vi har til havet og tilgang til gode råvarer gjør at vi med fokus på kvalitet fremfor volum burde kunne produsere gode lokale produkter.

Senterpartiet skriver følgende i sitt program «Senterpartiet vil opprettholde og utvikle en differensiert og fiskereid flåte tilpasset nasjonale målsetninger om å øke foredling og verdiskaping av fiskeressurser i Norge.» «Senterpartiet vil opprettholde deltakerloven, havressurslova og fiskesalgslagsloven og sørge for at lovene håndheves. Det er svært viktig å håndheve aktivitetskravet i deltakerloven»

Skal vi fortsette å ha en differensiert fiskeflåte, trenger vi også å stimulere til rekruttering hos de unge. Kystopprøret har vokst frem fordi flere unge ser at det er blitt vanskeligere å starte som fisker. Også riksrevisjonen slår fast «Kvoteprisene har økt betraktelig. Prisøkningen er høyest i fartøygruppen under 11 meter, som er gruppen unge fiskere først kjøper seg inn i». Skal vi sikre rekruttering må vi legge til rette for at unge kan få seg kvote og at det skal lønne seg for etablerte fiskere å gi opplæring til ungdommen. I Steigen ser vi at færre og færre unge velger fiskeryrke. Her har vi heldigvis via Steigen modellen sørget for lærlingeplasser på lokale fiskebåter. Men vi trenger flere båter som kan ta imot lærlinger, og her vil lærlingekvote være med å gjøre det mer lukrativt for båter å ta imot lærlinger.

Senterpartiet vil videreføre og styrke ungdomsfiskeordninga og ungdomskvoter som bidrar til rekruttering, styrke ordninga med lærlingekvoter for å sikre lærlingeplasser og arbeide for å bedre rekrutteringen av kvinnelige fiskere. og bidra til bedre generasjonsskifter i fiskerinæringa ved å legge til rette for overføring av kvoter fra eldre til yngre utøvere»

Stem Senterpartiet ved årets valg for å være med å styrke fiskeriene og kystsamfunnene. Vi kan ikke lengre godta den utviklingen vi har sett innen fiskeri de siste årene. Senterpartiet er tydelig på at man ønsker å styrke den mindre fiskeflåten, og har fokus på hvordan vi skal øke rekrutteringen av unge fiskere fremover.