Fiskeriministeren tillater fiske etter 254.000 tonn rødåte: – Rødåte er en nøkkelart i økosystemet

FOLRNØYD. FIskeriminister Harald T. Nesvik(Frp) er fornøyd etter at han har tillatt kommersielt fiske av 254.000 tonn rødåte.

FOLRNØYD. FIskeriminister Harald T. Nesvik(Frp) er fornøyd etter at han har tillatt kommersielt fiske av 254.000 tonn rødåte. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har bestemt at det kan åpnes for kommersielt fiske etter rødåte. I år er kvoten satt til 254.000 tonn.

DEL

Rødåte er et dyreplankton og spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet. Arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander. Det er stor interesse for å fange raudåte, både som en ressurs for helsekost og som for i oppdrettsnæring. Rødåte er rik på omega-3 -fettsyrer.

Fram til nå har det bare vært tillatt med forskningsfiske.

Nøkkelart

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener kunnskapene de nå har om rødåtebestanden gir grunnlag for å etablere et kommersielt fiske.

– Vi har nå kunnskaper nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser. Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Rødåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser.

– Det er et mål at regelverket legger til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord er positiv til vedtaket.

– Jeg er fornøyd med at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt forskrifter som åpner opp for kommersiell høsting av raudåte. De nye forskriftene er i all hovedsak i tråd med det som ble foreslått i Fiskeridirektoratets forslag til forvaltningsplan for raudåte, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding

Fiskerne er lite begeistret

Fiskernes organisasjoner er ikke så begeistret.

– Dette er skremmende dumt. Raudåta er det helt basale i havet og for torskeyngelen. Hvis regjeringen gjør dette, bryter de med føre-var-prinsippet, sier Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag til Fiskeribladet.

Norges Fiskarlag har vært imot all raudåtefiske innenfor 1000 meters grensen, og er også skeptisk til fiske utenfor.

– Skal det være raudåtefiske, må det skje utenfor. Men vi frykter at de som tar raudåte skal fiske langt mer enn bare raudåta, sier Ingebrigtsen til Fiskeribladet.

Fakta om rødåtefisket 2019

  • Det åpnes for at norske fartøy kan drive kommersiell høsting av rødåte.
  • Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet.
  • Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn.
  • Det fastsettes en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten (indre område).
  • Det fastsettes ikke fartøykvoter.
  • Fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier kan tildeles rødåtetråltillatelse som gir rett til å høste rødåte i området utenfor 1000 meters koten (ytre område).
  • Det lyses ut 10 avgrensete rødåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029. Fem av disse lyses ut til fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier (kategori 2). De fem øvrige lyses ut til fartøy eid av selskap som gis unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven (kategori 1). Det er en forutsetning for tillatelse i kategori 1 at det legges til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge. Fartøy i kategori 1 har ikke lov til å høste på andre bestander enn rødåte.
  • Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn rødåte i kystnært område til og med 2022. Denne prøvetillatelsen berøres ikke av at det nå åpnes for kommersiell høsting.

Artikkeltags