Denne uken presenterte Nordlandsforskning og SINTEF en rapport som analyserer ringvirkninger og varestrømmen fra fiskeri- og havbruksnæringen i fylket. Nordland er landets største sjømatfylke. Men mye kan gjøres for at mer av verdien fra torsk, hyse, laks og andre arter skal bli igjen i fylket, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

– Vi er landets og kanskje verdens største sjømatregion. Men ser vi på ringvirkninger er det mye å gå på. Det sentrale spørsmålet er hvordan næringen skal komme seg høyere opp i verdikjeden. Målet må være at mest mulig av verdiskapingen skal skje hos oss, også innen logistikk, markedsføring og andre oppgaver, sier fylkesrådslederen.

Les også: Lena lanserer blogg om fisk

Vekst

I 2015 genererte sjømatnæringen i Nordland verdiskaping i form av bidrag til Brutto Nasjonalprodukt på 21,7 milliarder kroner, som igjen ga sysselsetting til 13 980 årsverk. Dette utgjør om lag 33 prosent av den samlede norske sjømatnæringen målt i verdiskaping og om lag 27 prosent målt i antall årsverk.

Rapporten mener potensialet er mye større. Fiskeriminister Per Sandberg har tatt til orde for at verdien av norsk fisk kan tidobles fram mot 2050. SINTEF har estimert at omsetningen i de marine næringene i Nord-Norge kunne øke fra 30 milliarder kroner i 2011 til 46 milliarder i 2030 og 78 milliarder i 2050 dersom det legges til rette for vekst på dagens nivå.

Dersom det derimot satses kraftig og legges til rette for vekst i de marine næringen mener SINTEF at omsetningen kan øke til 100 milliarder kroner i 2030 og 300 milliarder kroner i 2050.

Les også: Får de lov å fangste sel, har de fabrikken klar

Lofoten

Rapporten understreker Lofoten – og Vesterålens- posisjon i hvitfisknæringen. 566 av totalt 1552 fiskebåter i Nordland er hjemmehørende i Lofoten. 1012 av 2773 i Nordland som har fiske som hovedyrke eller biyrke bor i Lofoten.

Av totalt 136 kjøpetillatelser for fiskemottak i Nordland er 67 i Lofoten.

Ifølge Norvoll skal rapporten hovedsakelig danne grunnlag for en strategi rettet mot den marine landindustrien i Nordland.

– Regjeringen kommer med flere meldinger som staker ut kursen for norsk sjømatnæring. I tillegg kommer melding om nordområdepolitikk. Rapporten er vårt faktagrunnlag for å meisle ut en industristrategi som omfatter flere næringer. For marin næring inngår også økt utnyttelse av biprodukter, samt utnyttelse av nye marine arter, sier Norvoll.

Når det gjelder flåtesiden ser ikke Norvoll for seg de store endringene. Rapporten peker på at økt strukturering kan svekke råstofflevering i enkelte områder.

– Slik det ser ut blir det neppe vesentlig mer fisk landet. Derfor trenger vi mer trykk på utvikling av fiskeindustrien. De ter her potensialet for økt verdiskaping ligger, mener Tomas Norvoll.

Les også: – Vi må stake ut fiskeripolitikken