Avviklingen av torskefisket hittil i år har vært preget av at fisken har stått lenger nord enn vanlig, og dårlig vær har påvirket tilgjengeligheten for den minste flåten. Kombinert med koronapandemien og høye kvoter har dette skapt utfordringer spesielt for de minste båtene. Sammenlignet med tidligere år ligger de minst mobile og mest sesongavhengige fartøyene langt bak når det gjelder utnyttelsen av sine kvoter.

Nå blir det gjort tiltak for lette situasjonen for de minste.

– Vi forbereder oss på en situasjon hvor de minste fartøyene ikke får utnyttet sine kvoter og vil nå prøve å legge til rette for at disse ikke taper kvoteandeler i 2021. Det er et viktig mål for regjeringen å legge til rette for rekruttering gjennom de minste gruppene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

Det er i avtalen mellom Norge og Russland for 2021 avtalt at inntil 10 prosent av nasjonal kvote kan overføres til 2022. Norge beslutter selv hvordan dette reguleres nasjonalt.

– Så lenge den havgående flåten utnytter sine kvoter vil det være rom for å overføre mer enn 10 prosent for den sesongavhengige flåten, opplyser Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet har refordelt hysekvoter fra den minste flåten til større fartøy for å stimulere til at totalkvoten skal utnyttes fullt ut.

– Det vil på dette tidspunkt ikke refordeles torskekvoter oppover, men iverksettes havdelingsregimer for avviklingen av torskefisket gjennom lokale forskrifter, opplyser Ingebrigtsen.