Feil behandling av Ramberg-planen, fastslår fylkesmannen

FEIL SAKSBEHANDLING: Fylkesmannen mener kommunestyret i Flakstad begikk saksbehandlingsfeil da reguleringsplan for Ramberg ble behandlet. Området på bildet var i høringsforslaget satt av til friluft, mens kommunestyret endret bruken til bolig. FOTO: Magnar Johansen

FEIL SAKSBEHANDLING: Fylkesmannen mener kommunestyret i Flakstad begikk saksbehandlingsfeil da reguleringsplan for Ramberg ble behandlet. Området på bildet var i høringsforslaget satt av til friluft, mens kommunestyret endret bruken til bolig. FOTO: Magnar Johansen

Artikkelen er over 1 år gammel

Flakstad kommune må behandle reguleringsplanen for Ramberg på nytt.

DEL

Forslaget til områdereguleringsplaner for Ramberg, Fredvang og Napp skapte mye lokal og politisk ståhei på Ramberg da det ble lansert i 2017. Det ga seg også utslag i flere endringer da saken kom til andre gangs behandling i kommunestyret 11. september etter å ha vært på ekstra høring på Ramberg.

Rambergstranda

Nå griper Fylkesmannen inn. I forhold til høringsforslaget har kommunestyret gjort så store endringer at planen burde vært lagt ut på ny høring. Han peker på spesielt tre vesentlige endringer i kommunestyrets vedtak som ikke lå i høringsforslaget:

– Utnyttelsesgrad for tomt, hvor angivelsen av maks bebygd areal i kvadratmeter er fjernet. Prosjektgruppa anbefalte at for hver frittstående bolig tillates maks bebygd areal på 170 kvadratmeter, inklusiv garasje/carport og gjesteparkering.

– Bestemmelser tilknyttet naturområde og friområde langs Rambergstranda er fjernet.

– Naturområdet langs Rambergstranda er endret fra friluft til boligformål.

– Virket inn på utfallet

Ifølge fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen kan kommunestyret i utgangspunktet bare vedta eller forkaste planforslaget som har vært ute til høring og offentlig ettersyn. Er ikke politikerne enige i planforslaget som er lagt fram, kan de sende saken tilbake til ny behandling, med retningslinjer for det videre planarbeidet.

Fylkesmannen peker spesielt på endringen av naturområdet mellom E 10 og Rambergstranda. I kommunens arealdel er området satt av til boligbygging. I den nye reguleringsplanen som ble sendt på høring var det endret til naturområde. I kommunestyret ble bruken endret til boligområde.

– Innreguleringen av dette boligområdet resulterer i en del uavklarte problemstillinger med tanke på naboer, bebygde eiendommer på østsiden av E 10, avkjørsler fra E 10, nasjonal turistvei, kulturminner og hensynet til almenhetens bruk og ferdsel langs strandsonen. Det er i denne sammenheng ikke utenkelig at manglende høring av innreguleringen av boligformål kan ha virket inn på utfallet av saken, skriver miljøvernsjefen og viser til at Fylkesmannen i sin høringsuttalelse var tilfreds med at området ble satt av til friluftsformål.

– Det er derfor åpenbart at avklaring og ivaretakelsen av grøntstrukturer innenfor dette boligområdet ville vært avgjørende for vår vurdering av saken. Dette av hensyn til almenhetens mulighet for opphold på selve sandstranda, og på strandengene i bakkant. Disse forholdene er vi ikke blitt anledning til å uttale oss om.

– Ikke overrasket

Rådmann Erling Sandnes er ikke overrasket over konklusjonen.

– Alle skal vite hva de uttaler seg til. Det som kommer av endringer skal innbyggere og overliggende myndigheter vite noe om. Her har blant annet Fylkesmannen ikke fått anledning til å uttale seg om vesentlige endringer.

Han legger fram saken i kommunestyret 23. oktober.

– Jeg ser to alternativer: Å legge planen for Ramberg ut på ny høring med endringer som gjort i kommunestyret. Nummer to vil være å vedta planene ut fra det som var lagt fram som forslag til kommunestyret, en plan som regionale og sentrale har uttalt seg om, og bifalt.

Artikkeltags